Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Март 2017

ӨВЛИЈАЛАРЫН ХҮСУСИЈЈӘТЛӘРИ

Бәдәнин еһтијаҹындан артыг гидаланмаг организмдә сүстлүк јарадыр
Мераҹ һәдисиндә охујуруг: “Онлар Аллаһын бәндәләринә мәним бахдығым кими бахан шәхсләрдир...” 
Бәли инсанын башгаларына мәһәббәти онун өз Аллаһына мәһәббәтинин шахәсидир. Аллаһы севмәмиш, Онун бәндәләрини Она хатир севмәк мүмкүнсүздүр. Аллаһа мәһәббәт сајәсиндә онунла бағлы инсанлар да севилир. Мөмин инсан бир шәхсин Аллаһла бағлылығыны ҝөрдүкдә, Аллаһы севдијиндән ону да севир. Она ҝөрә дә иманлы инсан халга бир нөв Аллаһын ҝөзү илә бахыр. Јәни Аллаһын нәзәриндә әзиз олан инсан онун да нәзәриндә әзиздир. Мүмкүн дејил ки, Аллаһ инсанлары бир мејарла, мөмин исә башга бир мејарла севә. Аллаһа ҝөрә бахыш Аллаһын бахышы илә ејни бир мејардадыр.

Һәдисин давамындан бујурулур: “Онлар өз еһтијаҹларыны халгдан истәмәзләр.” Инсан һәјаты тәбии шәкилдә еһтијаҹларла мүшајиәт олунур. Инсанын вүҹуд тутуму бөјүк олдугҹа онун еһтијаҹлары да бөјүјүр. Гуранда охујуруг: “Еј инсанлар, сиз Аллаһа мөһтаҹсыныз, Аллаһ исә мөһтаҹ дејилдир вә һәр ҹүр шүкүрә вә тәрифә лајигдир.” (“Фатир”, 15) Инсанларын еһтијаҹларыны өдәјә биләҹәк јеҝанә мөвҹуд Аллаһ-тәаладыр. Она ҝөрә дә Аллаһ достлары даим Онун дәрҝаһына әл ачмыш вәзијјәтдәдирләр. Онлар Аллаһын сонсуз гүдрәтиндән фајдаланмагла өз истәкләринә чатырлар. Онлар јалныз Аллаһа үмид едир вә Ондан гејрисинә көнүл вермирләр.
Дуанын тәкрар-тәкрар тапшырылмасынын һикмәтләриндән бири будур ки, инсанын өз Рәбби илә бағлылығы ҝүҹләнсин вә о, Аллаһындан гејрисинә әл ачмасын. Бу руһи бағлылыг ҝүҹләндикҹә башгаларына еһтијаҹ азалыр. Белә ки, Аллаһла бағлылығыны ҝүҹләндирмиш инсан гәти шәкилдә Ондан гејрисинә әл ачмыр. Һәзрәт Ибраһим һаггында данышылан әһвалатда дејилир ки, Ибраһим ода атылдығы вахт Ҹәбрәилин јардымындан имтина едәрәк, Аллаһын онун һалындан хәбәрдар олдуғуну билдирди.
Әҝәр бир шәхс сизә етимад ҝөстәрәрәк бүтүн чәтинликләриндә сизә үз тутарса, сиз дә она гаршы сәмими мүнасибәт бәсләјәрсиниз. О даим сизә үз тутдуғу кими, сиз дә имкан дахилиндә онун еһтијаҹларыны өдәмәјә чалышарсыныз. Инсанлар арасындакы бу сајаг рабитә бәндә илә Аллаһ арасындакы рабитәдән чох-чох зәиф олса да, мөвзумузу ајдынлашдырмаг үчүн мүнасиб бир мисалдыр.
Рәвајәтдә охујуруг: “Онлар гарынларыны һалал немәтлә долдурмазлар, һарамла исә һеч вахт!” (“Биһарүл-әнвар”, ҹ. 7, с. 22.) Аллаһ достларынын диҝәр хүсусијјәтләриндән бири будур ки, дүнја вә онун фани ләззәтләринә әсир олмазлар. Онлар дүнјанын һәтта һалал немәтләриндән дә зәрури еһтијаҹлары гәдәр истифадә едәрләр. Онлар дүнјанын немәтләриндән јалныз вәзифәләрини иҹра етмәк үчүн ҝүҹ әлдә едәҹәкләри һәддә фајдаланарлар. Әслиндә бәдәнин еһтијаҹындан артыг гидаланмаг организмдә сүстлүк јарадыр вә онун ҝүҹүнү азалдыр.
4676 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...