Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Март 2017

Аллаһ ашигини севән Аллаһы севәсидир!

Әһли-бејт севҝиси инсанлара она ҝөрә төвсијә олунур ки, инсанлар бу севҝи васитәси илә Аллаһа јахынлашсынлар.
Нәзәрдән гачырмајын ки, Аллаһын өвлијаларына, илк нөвбәдә исә мәсумлара мәһәббәтин әсасы Аллаһа мәһәббәтдир. Чүнки дәрин мәрифәт саһиби олан бу инсанлар јалныз вә јалныз Аллаһы севмиш вә Онун разылығы үчүн јашамышлар. Әҝәр мәсумларын дуаларына нәзәр салсаныз, Аллаһ севҝисиндән башга бир истәк тапмазсыныз. Имам Сәҹҹад (ә) “Муһиббин” мүнаҹатында дејир: “Пәрвәрдиҝара, Сәндән мәһәббәтини истәјирәм”. Имам Һүсејн (ә) “Әрәфә” дуасында дејир: “Өз достларынын гәлбиндән әғјары чыхарыб мәһв едән Сәнсән.” “Кумејл” дуасында һәзрәт Әли (ә) дејир: “Пәрвәрдиҝара! Тутаг ки, әзабына сәбр етдим, бәс ајрылығына неҹә дөзүм?”
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) гызы Фатимәни (с) бу бахымдан севмишдир. О, Аллаһы севәнләри, еләҹә дә, Аллаһын севдикләрини әзиз тутмушдур. Һәзрәт Фатимә (с) вә һәзрәт Әлини (ә) бу мәһәббәтин зирвәсиндә ҝөрән Пејғәмбәр (с) онлары севмәјә биләрдими?!
Әһли-бејт севҝиси инсанлара она ҝөрә төвсијә олунур ки, инсанлар бу севҝи васитәси илә Аллаһа јахынлашсынлар. Әҝәр Әһли-бејт Аллаһ ашигидирсә, ону севәнләр дә бу ешгдән фајдаланасыдыр.
Фатимә (с) уҹадыр! Она ҝөрә уҹадыр ки, Аллаһ ашигидир. Она ҝөрә уҹадыр ки, Аллаһ ашигини севән Аллаһы севәсидир!
4927 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...