Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Һазиран 2017

Динини дүнјаја сатан

Тарихдә Әмр Ас динини сатыб данан фырылдагчы кими мәшһурду.
Тарихдә Әмр Ас динини сатыб данан фырылдагчы кими мәшһурду. 

О вахт Һәзрәт Әли (әлејһиссалам) Куфәдән Шама Мүавијәјә мәктуб јазараг ону бејәтә дәвәт етди. Мүавијә Әлинин (әлејһиссалам) бу дәвәтиндән чох сарсылмышды она ҝөрә ки, Әлинин (әлејһиссалам) бајрағы алтына ҝирмәјә разы дејилди. О, бу Һагда гардашы Үбәт ибни Әби Сүфјана мүраҹиәт етдикдә ондан; “Бу барәдә ҝәрәк көһнә сијасәтчи Әмр Асдан көмәк олараг ҹавабыны ешитди. О елә бир адамдыр ки, динин мүгабилиндә дүнјанын гијмәтини она версән, өз динини сатар.”
Мүавијә Әмр Аса мәктуб јазараг ону Шама дәвәт етди. Нәтиҹәдә Әмр Ас онун дәвәтини гәбул едиб Шама ҝәлди. Шамда Мүавијә илә онун ашағыдакы мәзмунда бир диалогу олмушду:
Мүавијә: Сәни мүсәлманлар арасында ихтилаф салыб фитнә-фәсад төрәдән бир адамын мүһарибәсинә ҝөндәрмәк истәјирәм, вахтилә Османы да һәмин шәхс өлдүрүб.
Əмр Ас: О кимдир?
Мүавијә: Әли!
Əмр Ас: Анд олсун Аллаһа, онда олан фәзиләтләрдән сәндә бир дәнә дә олсун јохдур, сән она тај олаҹаг бир адам дејилсән. О, һәр бир шејдән, һәтта елм, һиҹрәт ҹиһад Пејғәмбәрлә јолдашлыг вә тәгвада сәндән гат-гат үстүндүр. Анд олсун Аллаһа ки, о, мүһарибәдә елә бир үстүнлүјә маликдир ки, һеч кәсдә онунла вурушмаг гүдрәти јохдур. Һәр һалда әҝәр мән истәсәм ки, Аллаһын немәтләриндән үз дөндәриб Әли (әлејһиссалам) кими бир шәсхијјәтлә мүһарибәјә галхам, мәнә нә верәрсән?
Мүавијә: Һәр нә истәсән верәрәм.
Əмр Ас: Мән Мисрин һөкумәтини истәјирәм.
Мүавијә: Сәнин мәнә дүнјаја ҝөрә говушмағыны истәмирәм.
Əмр Ас- “Бу сөзләри кәнара гој” деди. Беләликлә динини дүнјаја сатан Әмр Ас Мүавијәнин јахын һәмкары вә фырылдагчы мүшавири олду. Бу хәбәр Имам Әлијә (әлејһиссалам) чатдыгда халгы бу икиүзлү вә динләрини данан хаинләрә гаршы ҹиһада дәвәт едәрәк бујруду:
“Әмр Ас Мүавијә илә, јалныз бу ишин мүгабилиндә әвәз алмағы шәрт етдикдән сонра бејәт етди. Бу сөвдәләшмәдә “сатыҹынын” әли һеч нә удмады вә алыҹынын арзусу рүсвајчылыға чәкди. Инди ки беләдир, өзүнүзү онларла мүһарибә апармаг үчүн дөјүш тәҹһизатыны һазырлајын.”
7376 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...