Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Темус 2017

“Мөвсүм Сәмәдовла бағлы хошаҝәлмәз план вар”

Мөвсүм Сәмәдов вәкилинә дејиб ки, һеч бир ганун позунтусуна јол вермәјиб
12 сајлы ҹәзачәкмә мүәссисәсиндә мәһбусу әлләри-ајаглары бағлы вәзијјәтдә сахлајырлар; илаһијјатчы јенә ҹәзаландырылыб

Азәрбајҹан Ислам Партијасынын һәбсдә олан лидери Мөвсүм Сәмәдовун сахланылдығы 12 сајлы ҹәзачәкмә мүәссисәсинин рәһбәрлији онун Гобустандакы гапалы һәбсхана режиминә көчүрүлмәси һагда мәһкәмә гәрарынын чыхарылмасына наил олса да, бунунла кифајәтләнмәк истәмир.

Гарадағ Рајон Мәһкәмәсинин көчүрүлмә илә бағлы 14 ијул гәрарындан апеллјасија шикајәти верилиб вә бу үздән һәмин гәрар һәләлик гүввәјә минмәјиб. Она ҝөрә дә Мөвсүм Сәмәдов һәләлик 12 сајлы ҹәзачәкмә мүәссисәсиндә сахланылыр.

Илаһијјатчынын вәкили Јалчын Иманов ијулун 1-дә мүәссисәјә ҝедәндә мәлум олуб ки, Мөвсүм Сәмәдов ијунун 20-дә јенә он ҝүн мүддәтинә ҹәримә камерасына (“карс”) салыныб. “Карс” ҹәзасы ијунун 30-да баша чатыб. Бу һагда “Азадлиг.инфо”ја вәкил Јалчын Иманов мәлумат вериб.

Мөвсүм Сәмәдов вәкилинә дејиб ки, һеч бир ганун позунтусуна јол вермәјиб: “Ијунун 20-дә мүәссисәдәки башга бир мәһкум “карс”а салыныб, орада әлләри вә ајаглары бағлы вәзијјәтдә сахланылыб. “Карс”да олан мәһкумлар, һәмчинин камера типли отагда сахланылан Мөвсүм Сәмәдов нәзарәтчиләрдән хаһиш едибләр ки, о мәһкумун әлләрини, ајагларыны ачсынлар. Мөвсүм Сәмәдовун бу хаһиши “дахили интизам гајдаларынын позулмасы” кими гијмәтләндирилиб вә она 10 ҝүнлүк “карс” ҹәзасы верилиб”. Ијулун 1-дә вәкил Јалчын Иманов ҹәзачәкмә мүәссисәсиндә оларкән мәлум олуб ки, илаһијјатчы “карс”дан дүнән чыхса да, бу ҝүн онун һаггында јенидән акт тәртиб олунуб: “Акт да Мөвсүм Сәмәдовун отағындан ип тапылмасы илә бағлыдыр. Бу ипин тапылмасы мүәссисәдахили интизам гајдаларынын позулмасы кими гијмәтләндирилиб. Акт тәртиб олунса да, һансы ҹәзанын вериләҹәји һәләлик мәлум дејил. Мөвсүм Сәмәдов билдирди ки, камерада олан мәһкумлардан бири өзүнә хәсарәт јетирдијинә ҝөрә бүтүн отаглара ҝириб, ахтарыш апарыблар. Мөвсүм Сәмәдовун да кичик бир “Гуран”ы вар, һәмин ипин башындакы сахланҹда “Гуран”ы сахлајырды. О ип дә “Гуран”ы јухарыдан асмаг үчүндү”.

Вәкили Мөвсүм Сәмәдовун һәјатына тәһлүкәдән нараһатдыр: “Бу мүәссисәдә она верилән ардыҹыл интизам ҹәзаларынын мәгсәди һәбсхана режиминә көчүрүлмәсинә зәмин јаратмагдан өтрү иди. Артыг буна наил олублар. Бундан сонра да белә әсассыз тәнбеһ, интизам тәдбирләринин давам етдирилмәси кифајәт гәдәр суаллар, шүбһәләр јаратмагла, һәм дә мүәјјән тәһлүкәдән хәбәр верир. Истисна олунмур ки, Мөвсүм Сәмәдовла бағлы һансыса хошаҝәлмәз планлар вар”.

Мөвсүм Сәмәдов 2011-ҹи илдә һәбс олунуб. О, ганунсуз силаһ сахламаг, дөвләт чеврилишинә ҹәһд кими иттиһамларла 12 ил азадлыгдан мәһрум едилиб. Лакин Мөвсүм Сәмәдов иттиһамларын сахта олдуғуну, Азәрбајҹан һакимијјәтинин сијасәтини тәнгид етдијинә ҝөрә ҹәзаландырылдығыны билдирир.

Илаһијјатчы бундан әввәл дә – 2014-ҹү ил октјабрын 9-да мүәссисә рәһбәрлијинин тәгдиматы вә Гарадағ Рајон Мәһкәмәсинин гәрары илә 12 сајлы ҹәзачәкмә мүәссисәсиндән 2 иллик Гобустандакы гапалы һәбсханаја көчүрүлмүшдү. Сахланма шәртләринин сәртләшдирилмәси Мөвсүм Сәмәдовун интизамы позмасы илә әсасландырылмышды. Илаһијјатчы 2016-ҹы ил нојабрын 26-да 12 сајлы ҹәзачәкмә мүәссисәсинә гајтарылмышды. Елә гајтарылдығы ҝүн дә бирбаша ҹәримә камерасына (карс) салынмышды. Бундан сонра бир нечә дәфә Мөвсүм Сәмәдова “карс” ҹәзасы верилмишди. Һәлә о заман вәкили Јалчын Иманов дејирди ки, бу ҹәзаларын мәгсәди Мөвсүм Сәмәдову јенидән гапалы һәбсхана режиминә гајтармаг үчүн зәмин јаратмагдыр.

Мөвсүм Сәмәдов Азәрбајҹан Конститусијасына президентлик мүддәтинин артырылмасы, сечкидә намизәд үчүн јаш мәһдудијјәтинин арадан галдырылмасы, өлкәдә витсе-президентлик институтунун јарадылмасы вә с. дәјишикликләр едилән әрәфәдә Гобустандакы гапалы һәбсханасында сахланылырды. Илаһијјатчы бу дәјишикликләрә етираз олараг, орада аҹлыг аксијасы кечирирди.
8142 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...