Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Темус 2017

Тәвәккүл етмәји сүдәмәр ушагдан өјрәнән ариф

Һәзрәт Јусиф (ә) һеч бир шаһиди олмадығы һалда Аллаһ-Тәала ону сүдәмәр көрпә васитәсијлә гүввәтләндирди
Арифләрдән бири һаггында нәгл олунур ки, һөвзәдәки дәрс јолдашы онун отағына дахил оларкән онун сәҹдәдә "Һәсән" адыны тез – тез зикр етдијинин шаһиди олур. Фүрсәт тапыб ондан бунун сиррини сорушмаг истәјир. Амма сәҹдәләр узун чәкдијиндән отагдан чыхмалы олур. Бир мүддәт сонра отаға јенидән дахил олуб ариф достундан бунун сиррини сорушмаға чалышыр. Ариф дост дејир ки, мәним достумун Һәсән адлы оғлу вар. О сүдәмәр ушагдыр. Бир дәфә онун аҹыјаркән ағлајыб ағламағы илә сүд истәмәсини билдирмәсинин шаһиди олдум. Сүдәмәр ушагларын һамысы беләдир. Сонра дүшүндүм ки, илаһи, бу сүдәмәр ушаг неҹә анасына тәвәккүл едир һәр ишдә. Һәр бир чәтинлији оланда – аҹыјанда, јатмаг истәјәндә, ојнамаг истәјәндә, тәһлүкә һисс етдикдә бирҹә "ана" демәси кифајәт едир ки, еһтијаҹы олан шејә чата билсин. О, билир ки, истәји валидејнләри тәәрфиндән һәјта кечәҹәк.
Сүдәмәр ушагдан тәвәккүл дәрси өјрәнән ариф һикмәт саһиби бир инсан иди. Чүнки һикмәт саһибләри белә мәгамларда нәтиҹә чыхармағы илаһи немәт һесаб едирләр.
Үстәлик Аллаһ-Мүтәал бәзи вахтларда бала ушаглар васитәсијлә дә бөјүк инсанлара нәләрсә өјрәдир. Јетәр ки, инсан бундна дүзҝүн нәтиҹә чыхара билсин. Мәсәлән, Һәзрәт Јусиф (ә) һеч бир шаһиди олмадығы һалда Аллаһ-Тәала ону сүдәмәр көрпә васитәсијлә гүввәтләндирди. Сүдәмәр көрпәнин шәһадәти илә бәраәт газанды Мисир әзизинин гаршысында. Бурада Јусиф нәбинин шаһиди чох тутуарлы дәлил иди. Чүнки о, мәсум бир ушаг иди, јалан демәзди. Үстәлик о анда онун Аллаһ-Тәала тәрәфиндән дил ачыб шаһидлик вермәси һамыја мәлум олду. Шәһадәти дә мәнтигли олдуғу үчүн, һеч бөјүкләрин ағлына ҝәлмәдији үчүн даһа чох инандырыҹы олду.
Əслиндә һәр биримиз һәјатымызда хејли сајда тәвәккүл етмәнин нүмунәләринә рас ҝәлирик. Амма ариф олмадығымыз үчүн бунун фәргинә вара билмирик. Мәсәлән, адиҹә туристләрә, зәвварлара бахдыгда, јахуд инсан өзү турист, зәввар олдугда тәвәккүлүн һәгигәтини анлаја биләр. Турис вә зәввар олан шәхс ҝетдији өлкәнин, шәһәринин, зијарәтҝаһын һаггында һеч бир мәлумата малик олмадығы һалда тәвәккүл едиб сөјкәнәҹәји бир наһијә мөвҹуддур.
Елм тәләбәләриндән бири дејир мән өзүм зәввара бахаркән, онун рәфтарындан тәвәккүл барәдә өзүмә мәхсус бир шәкилдә нәтиҹә чыхардым. Зәвварын мүгәддәс Кәрбәла шәһәриндә һәрәмин јолуну, әрәбләрин дилини, шәһәри танымадығыны, отел ишчиләри илә бир кәлмә белә даныша билмәдијини ҝөрдүкдә онун тәвәккүл етдији шәхс о ан зеһнимә ҝәлди. Һәмин шәхс онлары зијарәтә ҝәтирән карван башчысы иди. Зәвварлар исә архајын идиләр ки, зијарәт заманы дејилән зикрләрдән тутмуш, дүкандан нәсә алмаға гәдәр һәр бириси карван башчысына тәвәккүл едиб. О исә әрәбләрлә сәрбәст бир формада данышыр, зәвварлар үчүн тәрҹүмә едир, онлары һәрәмә апарыр, отел резерв едиб отагларда онлары јерләшдирир. Бир анлыг карван башчысынын бу зәввар дәстәсинин үстүндә олмадығыны дүшүндүм. Илаһи, бу инсанлар неҹә башсыз галаҹаглар гәриб бир мәмләкәтдә.
Бүтүн Аллаһ бәндәләри бу ҹүр олмалыдыр. Онларын Аллаһа тәвәккүл етмәләри зәвварларын карван башчысына тәвәккүл етмәләриндән дә ҝүҹлү олмалыдыр. Амма тәәсүфләр олсун ки, чох заман гәфләтә дүшүб тәвәккүл етмәни унудуруг.
4845 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...