Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Ауғустос 2017

ҺӘҸҸ ВӘ КӘБӘ ЕВИНИН ТӘКРАРСЫЗ МӘГАМЫ

Һәҹҹ мәрасимләринин кечирилдији зил-һиҹҹә ајы мөһтәрәм ајлардандыр.
Әмирәлмөминин Имам Әли (ә) һәҹлә бағлы бујуруб: Һәҹҹин әһәмијјәтини артыран сәбәбләрдән бири дә онун идеоложи вә тәблиғи јөнүмүдүр. Дүнјамызда сүбута јетиб ки, тәблиғат ән тәсирли мүвәффәгијјәт васитәләриндәндир. Һәрәкат јаратмаг үчүн дүшүнҹәләрдә зәмин һазырламаг зәруридир. Әҝәр биз дә Ислам дүнјасында вә ја бүтүн јер үзүндә нәјисә дәјишмәк истәјириксә, өнҹә дүшүнҹәләрдә вә мәдәнијјәтләрдә зәмин һазырламалыјыг. Исламда бу мәгсәди һәјата кечирмәк үчүн ән мүнасиб јол һәҹдир.
Һәҹҹ вахт бахымындан елә бир ајда нәзәрдә тутулуб ки, Ислам ганунларына әсасән саваш иҹазәси јохдур вә әмин-аманлыг дөврүдүр. Әлбәттә ки, ихтилаф һәмишә вар. Амма әксәр һалларда мүсәлманлар бу гануна риајәт едир. Һәҹҹ мәрасимләринин кечирилдији зил-һиҹҹә ајы мөһтәрәм ајлардандыр. Бу ајда мүһарибә етмәк һарамдыр. Белә бир мүнасиб дөврдә тәблиғат үчүн мүнасиб шәраит олур. Мәкан бахымындан һәҹҹ елә бир јердә кечирилир ки, тәкҹә мүсәлманлар јох, һәм дә гејри-мүсәлманлар һәмин јердә өзүнү әмин-аманлыгда һисс едир. Бу ганун ҝүнаһкар вә ҹинајәткарлара да шамил олунур. Әҝәр бир ҝүнаһкар гачыб Мәсҹидүл-Һәрама сығынарса, һәмин јери тәрк едәнәдәк кимсә она јахынлаша билмәз. Бу илаһи бир тәдбирдир. Олсун ки, дар бахышлы инсанлар бу гануну тәәҹҹүблә гаршылаја! Онлар иддиа едә биләрләр ки, бу ганун ҹинајәткарлара ишләјир! Әслиндә исә дәрин тәһлил апаранлар бу ганунун фајдаларыны ҝөрүр. Ганунун еһтимал олунан зәрәрләри исә әһәмијјәтсиздир. Әслиндә гануну чыхаран тәрәф ону һәр тәрәфли арашдырмалы, мүхтәлиф јөнүмләрдән тәһлил етмәлидир. Ола биләр ки, бир ганунун мин фајдасы илә јанашы, ҹүзи зәрәрләри дә олсун. Ҹүзи зәрәрләрә ҝөрә үмуми фајдалара ҝөз јуммаг олмаз. Әксәр гәрар чыхарыларкән бу тәнасүб нәзәрә алыныр. Ганун чыхарыларкән әсасән онун үмуми фајдасы нәзәрә алынмалыдыр. Шаһидик ки, һәрәкатымызын дүшмәнләри бөјүк мүвәффәгијјәтләрә ҝөз јумуб хырда мәсәләләри арашдырмагла, гашынмајан јердән ган чыхарырлар! Онлар Ислам низамыны залым шаһ режими илә мүгајисә едирләр. Бу гәдәр инсафсызлыгмы олар?!
Ислам бизә ҝөстәриш верир ки, даим хејирлә зәрәри мүгајисә едәк. Әмирәлмөминин (ә) бујурур ки, ағыл хејири шәрдән сечмәк јох, ики шәр арасындан даһа писини тәјин етмәкдир. (“Биһарул-әнвар”, ҹ.78, с. 6, рәвајәт 58, баб 15.)
Əҝәр дүнја һәјатында шәр олмасајды, даһа јахшы иди. Амма дүнја һәјаты белә дејил. Бу һәјатда хејир шәрә гатылмышдыр. Әслиндә бу дүнјада әзиз Пејғәмбәр (с) вә мәсум имамларын вүҹудундан савај шәрсиз хејир тапмаг мүмкүнсүздүр. Әҝәр чохлуғу нәзәрә алсаг, һеч вахт хејир шәрсиз олмур. Һәтта пејғәмбәр вә мәсум имамларын евиндә дә белә олуб. Әҝәр Пејғәмбәр (с) вә мәсум имамларын нәслини нәзәрдән кечирсәк, шәр инсанлара да тәсадүф едә биләрик. Имам Һадинин (ә) оғлу Ҹәфәр мәҝәр «кәззаб», јәни јаланчы ады илә танынмырдымы?! Бәли, һәтта пејғәмбәр вә имам өвладлары арасында да шәр инсанлар олур. Мәҝәр белә мүһакимә јүрүтмәк олармы ки, нәслиндә Ҹәфәри-кәззаб кимиси олан һагдан данышмамалыдыр?! Мүмкүндүрмү ки, бир пис өвлада ҝөрә Пејғәмбәр (с) вә мәсум имамларын бәрәкәтли вүҹудуна ҝөз јумулсун?! Бу сәбәбдән дә истәр тәквини (тәбии), истәрсә дә шәриәтә аид мәсәләләрдә сон нәтиҹәнин мүсбәт вә ја мәнфи олмасы әсас ҝөтүрүлмәлидир. Сырф хејирдән ибарәт нәсә ахтарсаг, бу шеји тапа биләҹәјимиз инандырыҹы ҝөрүнмүр.
Һәҹҹә дә бу призмадан бахмаг лазымдыр. Һәҹҹин зәрәрләри, проблемләри дә вар. Хүсуси илә гәдим заманларда пијада вә ја јетәрсиз миниклә һәҹҹә ҝедәнләрин бир чоху јолда хәстәләниб дүнјасыны дәјиширди. Гулдурлар онларын јолуну кәсир, вар-јохларыны әлләриндән алырдылар. Бунунла белә, һәҹҹ һәмишә төвсијә олунмушдур. Чүнки һәҹҹин үмуми нәтиҹәдә фајдалары онун зәрәрләриндән гат-гат артыгдыр. Өнҹә гејд етдијимиз кими, Гуран Кәбәнин тәкҹә мүсәлманлар јох, бүтүн инсанлар үчүн нәзәрдә тутулдуғуну билдирир. (“Маидә”, 97.) Јәни бу ев бүтүн бәшәријјәт үчүн бир бәрәкәтдир. Ислам һаким олдуғу вахт башгалары да онун бәрәкәтиндән истифадә едир.
5302 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...