Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Ауғустос 2017

ЕЛМ ӨЈРӘНМӘК ВАҸИБДИРМИ?

Гәлбләр јалныз Аллаһы анламагла арамлыг тапар
Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: «Елм өјрәнмәк бүтүн мүсәлманлара ваҹибдир», «Бешикдән гәбрәдәк елм өјрәнин», «Елм Чиндә дә олмуш олса, ону өјрәнин», «Һикмәт мөминин иткисидир…». Ҹәһаләт дөврүнүн инсаны «елм фајдасыз бир шејдир» дејә биләрди. Амма бу ҝүнкү инсан елмә биҝанә гала биләрми?! Әтрафымыза нәзәр салаг; Механикләшдирилмиш кәнд тәсәррүфаты, автоматлашдырылмыш јүнҝүл вә ағыр сәнаје, компүтерләшдирилмиш тибби диагностика, атом енерҝетикасы вә с. Әҝәр «елм фајдасыз бир шејдир» дејән тапылса, ону садәҹә бир нечә ҝүн електрик енержисиндән мәһрум етмәк лазымдыр. Гој бу инсан гаранлыг дүнјада ҹәми бир нечә ҝүн нәглијјатсыз, рабитәсиз, информасијасыз јашасын. Онда елмин фајдасыны јахшыҹа анлајар!
Амма инсаны хошбәхт етмәк үчүн онун һәјатыны електрикләшдирмәк, компүтерләшдирмәк кифајәт етмир. Ахы онун дөјүнән гәлби, даим раһатлыг ахтаран руһу вар! Елми-техники тәрәгги инсанын ҹисмини раһат едир. О исә тәкҹә ҹисимдән јох, һәм дә руһдан тәшкил олунуб. Руһән хошбәхт олмајан инсан дүнјадан имтина едир, интиһара әл атыр. Әксинә, руһән хошбәхт олан инсан електроникасыз да кечинә билир. Бәс руһу неҹә хошбәхт етмәли? Аллаһ-тәала Гурани-Кәримдә бујурур: «Гәлбләр јалныз Аллаһы анламагла арамлыг тапар». Дини елмләр дә мәһз буну ‒ Аллаһы анламағы вә Она јахынлашмағы өјрәдир!
3298 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...