Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Ауғустос 2017

Ҝедәрли дүнја

Дүнјәви сәфәрдә инсан өзү нәглијјат васитәси сечир һәрәкәт истигамәти вә сүрәти өзү мүәјјәнләшдирир.
Мәсәләнин ән јахшы бәјан јолларындан бири тәшбеһ вә тәмсил олдуғундан Һәзрәт Әли (ә) дә бу үсулдан истифадә едир. О, инсанын бу дүнјадакы өмрүнү сәфәрә чыхмыш мүсафирә бәнзәдир вә чох инҹә нөгтәләри ишыгландырыр. Инсан тәҹрүбә, елм, мүшаһидә, бәндәлик јолу илә гәбул етмишдир ки, бир ҝүн хараба дүнја евиндән көчәсидир. Онун бу дүнјадакы һәјаты сәфәр кимидир. Амма бу сәфәр башга сәфәрләрдән фәргләнир. Ади сәфәрдә инсан сәфәр вахтыны, дүшәҹәји мәнзили, сәфәрин ҝедишини өзү мүәјјәнләшдирир. Һәтта һәҹҹ кими ваҹиб дини сәфәрләрдә дә инсан өз ихтијарындадыр. Амма өмүр сәфәри азад дејил вә бу сәфәрә чыхыб-чыхмамағы инсан тәјин етмир. Һәр бир јаранмыш бу сәфәрә чыхмаға мәҹбурдур. Ахирәт сәфәринин ҝүндәлик дүнјәви сәфәрдән әсас фәрги будур. Дүнјәви сәфәрдә инсан өзү нәглијјат васитәси сечир һәрәкәт истигамәти вә сүрәти өзү мүәјјәнләшдирир. Мәсәлән, автомобил вә ја гатарла сәфәрә чыхмаг инсанын өз ихтијарындадыр. Һансы ки, ахирәт сәфәри мәҹбуридир вә бу сәфәрин вахтыны, неҹәлијини тәјин етмәк инсанын ихтијарында дејил. Инсан бу сәфәри тәхирә сала билмәз, сүрәтини артыра билмәз. Бир сөзлә, ахирәт сәфәриндә инсанын гәрар чыхармаг һүгугу јохдур. Бу сәфәр иҹбаридир, онун минијини ҹиловламаг гејри-мүмкүндүр. Инсан замана, дөврүн ҝедишинә сүвар едилмишдир. Бу јорға атын сүрәти биздән асылы дејил. О, инсанын әмәл вә рәфтарынын тәјин етдији мәнзилә үз тутмушдур. Она ҝөрә дә бу сәфәрин маһијјәтини дәрк етмәли, өлчүлүб-бичилмәмиш һәрәкәтләрә јол вермәмәли, доғру јолдан јајыныб, һәлак олмамалыјыг. Заман гатары бөјүк сүрәтә малик олдуғундан диггәтли олмалыјыг.
Бир даһа гејд едәк ки, Әмирәл-мөминин (ә) өз вәсијјәтиндә заһирән оғлу имам Һәсәнә (ә) мүраҹиәт етсә дә, әслиндә бүтүн ҝәнҹ нәслә үз тутур вә онлары дүнја һәјатынын маһијјәтиндән хәбәрдар едир. Јәни заһирдә имам Һәсәнә (ә) үнванланан төвсијјәләр әслиндә бүтүн ҝәнҹләрә аиддир. Һәзрәт (ә) бүтүн инсанларын онун өз өвлады кими, интәһасыз бир лүтфдән фајдаланмасыны истәјир; бүтүн тәрәггипәрвәр ҝәнҹлијә хатырладыр ки, әҝәр хејир вә камал јолу ахтарырсынызса, имам Һәсәнә (ә) ҝөстәрдијим јолдан јахшысыны тапа билмәјәҹәксиниз. Әлидән (ә) ҹаныјанан ата, имам Һәсәндән (ә) лајигли оғул таныјырсынызмы? Инди сиз Әлинин (ә) ата мәһәббәтиндән фајдаланмаг имканына маликсиниз. Өз гәдринизи билин, ҝөрүн сизә кимин вәсијјәти үнванланыб!
Бу ҝөзәл тәшбеһә нәзәр салын: “Һәр кәсин минији ҝеҹә вә ҝүндүздүр, өзү ҝетмәсә дә ону апарарлар...” Сөзсүз ки, ҝеҹә вә ҝүндүз минијинә сүвар олан хүсуси бир шәхс дејил. Дүнјада мөвҹуд олан һәр бир инсан бу минијә сүвардыр вә дајанмадан һәрәкәт едир. Ҝөзүнү гапајыб ачан инсан өзүнү башга анда ҝөрүр. Шүбһәсиз ки, бу сәфәрдән фајдаланмаг, мәнзил үчүн совгат, раһат јашајыш васитәләри тәдарүк етмәк лазымдыр. Чүнки һәр бир шәхс һәмин мәнзилә чатасыдыр. Мәнзил башында исә раһатлыға еһтијаҹ вар. Бу барәдә әввәлҹәдән дүшүнмәк лазымдыр.
Бү дүнја һәјаты ахирәтә узанмыш бир јол олдуғундан ону раһатлыг јери дүшүнмәк јох, диггәти сон вә әбәди мәнзилә јөнәлтмәк лазымдыр. Мәбада, дүнјада мөвҹуд олан ҹаһ-ҹәлалын һәмишә әлиниздә галаҹағыны ҝүман едәсиниз. Аллаһын тәгдири илә дүнја һәјаты мүвәггәтидир вә бу мүвәггәтилијин гаршысы һеч бир васитә илә алына билмәз. Әбәди һәјат исә јалныз ахирәт аләминдәдир. Гурани-кәримдә бујурулур: “Ахирәт јурду, шүбһәсиз ки, әбәдидир.” (“Әнкәбут”, 64)
Дүнја мүвәггәти олмагла јанашы, һәм дә раһатлыг јери дејил. О, садәҹә кечид, јол олдуғу үчүн раһатлыгдан данышмаға дәјмәз. Мүвәггәти, нараһат бир мәкана вурулмаға, әсир олмаға дәјәрми?! Бүтүн бу охшатмалардан, тәшбеһләрдән сонра ајдын олду ки, дүнја ахирәтлә мүгајисәдә гыса бир јолдур.
3285 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...