Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Ауғустос 2017

“МҮНАФИГУН” (МҮНАФИГЛӘР) АЈӘСИ

Биз өвладларымызы Әли ибн Әби Талибин (с) мәһәббәти илә таныјырыг.
“Мәһәммәд” (с) сурәсинин 30-ҹу ајәсиндә бујурулур:
“Әҝәр Биз истәсәјдик, онлары (мүнафигләри) мүтләг сәнә ҝөстәрәрдик, сән дә онлары мүтләг таныјардын. Сән онсуз да онлары данышыг тәрзләриндән таныјаҹагсан!”

Бу ајәдә исә дүшмәнчилијә ишарә олунур. Аллаһ-таала мүнафигләр вә онларын нишанәләри һагда сөз ачараг бујурур: “Әҝәр Биз истәсәк, онлары сәнә ҝөстәрәр, һәтта онларын чөһрәләринә әламәт вә нишанә гојарыг. Бунунла да бир бахышла онлары таныјарсан.” Сонра әлавә едәрәк бујурур: “Сән онсуз да онлары данышыг тәрзләриндән таныјаҹагсан!” Чүнки һәр вахт ҹиһад вә мүһарибәдән сөз дүшәндә, онлар бу ишдән бојун гачырмаға вә ҹамааты руһдан салмаға ҹәһд ҝөстәрәҹәк, јахшы вә пак инсанлардан сөз дүшдүкдә исә онлары ләкәләмәјә чалышаҹаглар.
Əбу Сәид Худридән нәгл олунан мәшһур бир һәдисдә “Онсуз да онлары данышыг тәрзләриндән таныјаҹагсан” ҹүмләсинин тәфсири илә бағлы белә дејилир: “Онлар Әли ибн Әби Талибә олан кин-күдурәт вә әдавәтләри илә танынарлар.”
Һаким Һәскани “Шәваһидут-тәнзил” китабында бу һәдиси үч сәнәдлә, Сүјути исә “Әд-дуррул-мәнсур” тәфсириндә Ибн Мәрдәвејһ вә Ибн Әсакирдән (онлар да Әбу Сәид Худридән) нәгл етмишләр. (“Шәваһидут-тәнзил”, 2-ҹи ҹилд, сәһ. 178, һәдис: 883-885; “Әд-дуррул-мәнсур”, 6-ҹы ҹилд, сәһ. 66.)
Сүјути Ибн Аббасдан башга бир рәвајәт нәгл едир: “Биз Пејғәмбәри-әкрәмин (с) дөврүндә мүнафигләри јалныз Әли ибн Әби Талибә (ә) кин-күдурәт вә әдавәтләри илә таныјырдыг!” (“Шәваһидут-тәнзил”, 2-ҹи ҹилд, сәһ. 178, һәдис: 883-885; “Әд-дуррул-мәнсур”, 6-ҹы ҹилд, сәһ. 66.)
Бу һәдиси нәгл едән равиләр вә китаблар јухарыдакыларла битмир. Ону Ҹабир ибн Абдуллаһ Әнсари вә Әбузәр Гифари дә нәгл етмишдир.
İбн Әбдүл-Бир “Истијаб” китабында Ҹабир ибн Абдуллаһ Әнсаридән, Муһиббуддин Тәбәри исә “Әр-ријазун-нузрә” китабында Әбузәр Гифаридән белә нәгл етмишдир: “Биз Пејғәмбәри-әкрәмин (с) дөврүндә мүнафигләри анҹаг үч јолла таныјырдыг: Аллаһы вә Пејғәмбәри (с) тәкзиб етдикдә, намаздан (ҹамаат намазындан) бојун гачырдыгда вә Әли ибн Әби Талибә (ә) әдавәт бәсләдикдә.” (“Истијаб”, 2-ҹи ҹилд, сәһ. 464 вә “Әр-ријазун-нәзрә”, сәһ. 214.)
Әһли-сүннәнин биринҹи дәрәҹәли мәнбәләриндән сајылан Термизинин “Сәһиһ” китабында да бу һәдис ики сәнәдлә Әбу Сәид Хидри вә Үммү Сәләмәдән нәгл олунмушдур. (Үммү Сәләмәнин һәдисинин јухарыдакы һәдислә азаҹыг фәрги вар.) (“Сәһиһи-Термизи”, 5-ҹи ҹилд, сәһ. 635, һәдис: 3717.)
İбн Әсакир “Тарихуд-Дәмәшг” китабында Әбу Сәид Худридән, Ҹабир ибн Абдуллаһ Әнсаридән, Ибадәт ибн Самитдән вә Мәһбуб ибн Әбиз-Зәнаддан бу мәзмунда вә буна охшар бир нечә һәдис нәгл етмишдир. (“Тәлхису тарихид-Дәмәшг”, 17-ҹи ҹилд, сәһ. 370-371, “Дарул-фикр” чапы.)
Ибадәт ибн Самитин рәвајәтиндә белә дејилир: “Биз өвладларымызы Әли ибн Әби Талибин (с) мәһәббәти илә таныјырыг. Кимин Әли ибн Әби Талиби (ә) севмәдијини ҝөрсәк, билирик ки, биздән дејил!”
Мәһбуб ибн Әбиз-Зәнадын һәдисиндә әнсарын дили илә дејилир: “Нә вахт бир кәс Әли ибн Әби Талибә (ә) гаршы кин-күдурәт вә әдавәт ҝөстәрсәјди, баша дүшүрдүк ки, о, өз атасынын оғлу дејил!” (“Тәлхису тарихид-Дәмәшг”, 17-ҹи ҹилд, сәһ. 370-371, “Дарул-фикр” чапы.)
Бу мәзмунда рәвајәтләр чохдур вә бәһсимизи Пејғәмбәри-әкрәмин (с) бујурдуғу бир һәдислә сона јетиририк. Пејғәмбәри-әкрәм “Хејбәр” ҝүнү имам Әли (ә) һаггында ҝениш сөһбәти әснасында белә бујурмушдур:
“Еј ҹамаат! Өвладларынызы Әли мәһәббәти илә сынагдан кечирин. Һәгигәтән, Әли (һеч кими) азғынлыға дәвәт етмәз вә һидајәтдән узаглашдырмаз. Ону севән сиздәндир, она кин-күдурәт вә әдавәт бәсләјән исә сиздән дејил!”
Бу рәвајәтләри диггәтлә арашдырдыгда, елә бир шәхсијјәтлә үзләширик ки, она ешг вә мәһәббәт иман, онунла әдавәт күфр вә мүнафиглик нишанәсидир. Бу рәвајәтләр имам Әлинин (ә) тәрәфдарларына ағыр ишкәнҹәләр верән, дүшмәнләрини исә вәзифә күрсүсүндә әјләшдирән “әмәвиләр” кими азғын сүлаләни өтүб-кечмиш, һәмин дөврүн инсанларынын дилиндә доланмышдыр. Һәтта үмуми мәҹлисләрдә о һәзрәти сөјмәк вә ләнәтләмәк вәзифәјә чатмаг үчүн бир васитә сајылырды. Доғрудан да, дүнјанын шәргини гәрбини бүрүјән, тарих, тәфсир вә һәдис китабларында тез-тез хатырланан фәзиләтләрин инадкар дүшмәнләрин нәзарәтиндән јајыныб, бу ҝүн бизим әлимизә чатмасы тәәҹҹүблүдүр. Бу бүтүн әсрләрдә һагг нурунун горунмасынын Әли ибн Әби Талибин (ә) имамәт вә хилафәтинин бүтүн нәсилләрә чатдырылмасынын јалныз илаһи јардымларла мүмкүн олдуғуну ҝөстәрир!
3701 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...