Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Ејлүл 2017

"Нәфсини даим ҹәзаландыран инсан хејир тапаҹаг"

Гәфләт, өзүндән хәбәрсизлик дәрин руһи хәстәликләрдәндир.
Өзүнүтәрбијәдә инсанын илк јардымчысы тәфәккүр, дүшүнҹәдир. Әҝәр дүнјаја башы гатышмыш инсан өлүмү, гәбир сорғусуну, Аллаһын ҹәзасыны унудурса, о өзүнә нәзарәт едә билмәз. Өлүмү унутмаг гәфләтдән доғур. Гәфләтдә олан инсан ҝүнаһларына, әхлаги нөгсанларына биҝанә галыр. Гәфләт, өзүндән хәбәрсизлик дәрин руһи хәстәликләрдәндир. Бу дәрдин дәрманы инсанын өз агибәти барәдә дүшүнмәсидир. 

Һәзрәт Әли (ә) бујурур: «Һәр кәс гәлбини дүшүнҹә илә абад етсә, батини вә заһири әмәлләри јахшылашар».

Инсанын өзүнүтәрбијәсиндә сәмәрәли тәдбирләрдән бири онун јол вердији ҝүнаһа ҝөрә өзүнү ҹәзаландырмасыдыр. Ҝүнаһлары тәрк етмәк гәрарына ҝәлмиш инсан нәфсинә хәбәрдарлыг едир ки, әҝәр ҝүнаһа јол версән, сәни ҹәзаландыраҹағам. Мәсәлән, әҝәр гејбәт етсән, бир ҝүн оруҹ тутаҹаг вә ја бир һәфтә зәрурәтдән артыг данышмајаҹағам. Әҝәр инсан һәр ҝүнаһа јол верәндә бир нечә саат јандырыҹы јај ҝүнәшинин алтында дајанмагла ҹәһәннәм оду һаггында дүшүнсә чох фајдалы олар.

Нәфси-әммарәни бу ҹүр ҹәзаландыран инсан шејтанын нүфуз јолларыны бағлајыр. Мараглыдыр ки, евдә көрпәни кичик сәһвинә ҝөрә ҹәзаландыран валидејн нә үчүн бөјүк ҝүнаһлара ҝөрә өзүнү ҹәзаландырмыр?! 

Һәзрәт Әли (ә) бујурур: «Нәфси ҹиловламаг вә пис адәтдән узаглашмаг үчүн аҹ галмаг чох фајдалыдыр»; «Нәфсини даим ҹәзаландыран инсан хејир тапаҹаг».
4721 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...