Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Ејлүл 2017

Мүсәлман террорчу ола биләрми?

Мәлумдур, Ҹорҹ Бушун да Обаманын да елә Трампын да севдији Ислам Америка "Исламыдыр"
11 Сентјабр һадисәләриндән илләр кечсә дә һәлә дә бу сөз-сөһбәт битиб түкәнмәк билмир. Ән чох да өлкәмиздә һәр ил демәк олар ки, бу ҝүн сајтларда "11 сентјабр" сөзүнә раст ҝәлирик. Мараглы мәгам ондан ибарәтдир ки, адәтән бир һадисә баш вердикдән сонра бәзән һәр ил онун илдөнүмү гејд едилсә дә һәмин хәбәр һәр ил өтән илкинә нисбәтдә инкишаф етмир. Амма нәдәнсә 11 сентјабр һадисәсинин һәр ил јени мәгамлары вә тәәҹҹүблү ҝизлинләри ортаја чыхыр. Бәлкә дә бу һадисә АБШ-да баш вердији үчүн бу гәдәр резонанс доғуруб.
Һадисә илә танышсыныз, ики тәјјарә АБШ-да һүндүр тиҹарәт мәркәзләринә тохунуб вә нәтиҹәдә тиҹарәт мәркәзинә вә орада оланлара күлли мигдарда зијан дәјиб. Әлбәттә, узун илләрдир дүнја халгларынын ҝүнүнү гара едән, биринә атом атан, диҝәрини демократија бәһанәсијлә виран гојан, бир башгасыны нүвә силаһы ашкарламаг бәһанәсијлә мәһв едән Америка кими "бөјүк шејтан"ын фелинә алданмаг олмаз. Мәсәлән әҝәр АБШ һөкүмәти "һадисәни Үсамә Бинладен төрәдиб" дејирсә биз Үсамә Бенладени "тәмиз адам" һесаб етмәлијик. Чүнки Америка тәкҹә глобал террорун дејил, һәм дә глобал јаланын, ифтиранын, шејтәнәтин рәмзидир.
Америкаја "бөјүк шејтан" адыны лајиг ҝөрән Иран Ислам Республикасынын гуруҹусу мәрһум Имам Хомејни ағаја бир ҝүн суал вериб дејирләр ки, тәләбә оғурлуг едә биләр? Аға бујурур јох. Дејирләр ахы белә бир һадисә баш вериб. Имам бујуруб ки, тәләбә оғурлуг етмәјиб, бәлкә дә һансыса бир оғру олуб тәләбә либасы ҝејиниб. Дәгиг диагноздур.
Мәрһум Имам Хомејни ағанын бу сөзүнү башга ҝүнаһларда да тәдбиг едә биләрик? Мәсәлән, мүсәлман јалан даныша биләрми? Мүсәлман зина едә биләрми? Мүсәлман риба јејә биләрми? Мүсәлман гејбәт едә биләрми? Вә нәһајәт мүсәлман террор едә биләрми? Әлбәттә кимләрсә бу ишләри иҹра едә вә өзүнү мүсәлман кими гәләмә верә биләр. Амма һәгигәтдә о мүсәлмандырмы? Јахуд да бир заманлар әл-Гаидә, һазырда исә ИШИД кими өзүнү "Ислам" кими гәләмә верә биләр. Лакин бу "Ислам" Американ "Исламындан" савајы бир шеј дејил. Бу "Ислам" исраил фәләстинли көрпәләри террор едәркән Ислам Пејғәмбәринин (с) " бир мәнтәгәдә бир мәзлум фәрјад едәрсә онун имдадына чатмајан мәним үммәтимдән дејил" мәзмунлу һәдисләрини унударлар.
Мәһәммәдәли дүнја шөһрәтли боксчудур. 11 Сентјабр һадисәләриндән сонра ондан сорушурлар ки, сиз неҹә олур 11 сентјабр һадисәләрини төрәдән инсанларла (мүсәлманларла) бир әгидәни бөлүшүрсүнүз? О исә ҹавабында дејиб ки, бәс сиз неҹә олур ки, дүнја мүһарибәсинин баискары Һитлерлә бир әгидәни пајлашырсыныз.
Доғрудур, илк әвәвлләр АБШ 11 сентјабр һадисәсини мүсәлманларын үстүнә јыхмаға чалышырды. Бир чох мүсәлман өлкәләринә дә раһатлыгла ағалыг едә билдији үчүн һадисә баш верән кими бәзи мүсәлманлар инҹидилди. Инди өзүнүз дүшүнүн. АБШ-ын горхусундан бир сыра мүсәлман өлкәләриндә мәсҹиддә евә ҝәлән, ишдән евә гајыдан, аиләсијлә ресторана ҝедән, паркда әјләшиб гәзет охујан мүсәлманлар мүхтәлиф өлкәләрдә нә үчүн бирдән-бирә полис ишчиләри тәрәфиндән тутулмалыдыр? Сонра да Буш чыхыб Ислам дини һагда тәрифләр демәли, Обама ондан сонра "Ағ ев"ә дахил олмаздан әввәл Мисирә ҝедиб иһтишамлы чыхышлар етмәли, Исламла Америка арасында һеч бир проблемин олмадығыны дүнјаја хатырлатмалыдыр. Инди дә Трамп Сәудијјә Әрәбистанына ҝедиб бир вахтлар хәләфи Бушун "румка" тоггушдурдуғу вәһаби кралынын вариси вә һазыркы крал Салманла өпүшүб-гуҹаглашмалы, Америка-әрәб-Ислам дејиб достлуг-гардашлыгдан данышмалыдыр. Мәлумдур, Ҹорҹ Бушун да Обаманын да елә Трампын да севдији Ислам Америка "Исламыдыр". Сәудијјә әрәбистаны тимсалында "румка" тоггушдуран Ислам. Јәмән һадисәләринин баискары, вәһаби, тәкфирчи, крал "Исламы".
Амма бир һәгигәт олдуғу кими баша дүшүлмәлидир, мүһакимә едилмәлидир. О, бундан ибарәтдир ки, Америкадан һеч заман Ислама дост олмаз. Америка һансыса "Ислама" дост олубса, о "ислам" шүбһәлидир.
5741 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...