Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Ејлүл 2017

МӘНӘВИ ТӘКАМҮЛДӘ МӨТӘДИЛЛИК - ОРТА ҺӘДД

Истәнилән бир һалда ифрат вә тәфритә јол вермәк олмаз
Имам Әлинин (ә) шәһадәт јатағында өјүдү

Инсанын дүнјаја бағлылығы ону һәтта мүстәһәб (ваҹиб јох, бәјәнилмиш) ишләрин јеринә јетирилмәсиндән ајырмамалыдыр. Амма мәнәви тәкамүл просесиндә, әхлаги фәзиләтләрин әлдә олунмасында мөтәдиллик, орта һәдлилик принсипини дә унутмамалыјыг. Өзүнүтәрбијәнин, Аллаһа доғру һәрәкәтин (сејри-сүлук), әхлаги сафлашманын илк мәрһәләсиндә оланлар тәдриҹән һәрәкәт етмәли, орта һәдди ҝөзләмәлидирләр. Ити һәрәкәт едиб нәфсини сыхынтыја салан инсан нәфсин азғынлығы илә растлашыр. Бу вахт ону ҹиловламаг мүмкүнсүз олур вә инсан зәрбә алыр. Елә бу бахымдан төвсијә олунду ки, инсан өзү үчүн әхлаг устады сечсин. Әлбәттә ки, инсан мүәјјән мүталиәләрин нәтиҹәсиндә һансыса ҝөстәришләри јеринә јетирмәк гәрарына ҝәлә биләр. Мәсәлән, ҝеҹәни сүбһәдәк вә ја ҝеҹәнин бир һиссәсини ојаг галар. Амма онун бу иши башга бир саһәдә зәифлијә сәбәб олар. Мәсәлән, әсәбләр зәифләшәр, тәһсилдә ҝерилик јаранар, инсан хәстәлијә дүчар олар. Бу һалда о һәм дүнја, һәм дә ахирәтдән мәһрум олар. Әҝәр дејириксә ки, дүнја ишләри һәтта мүстәһәб ишләрә мане олмамалыдыр, бунун өз јолу вар. Бу ишдә тәҹрүбәли инсанларла мәсләһәтләшмәк лазымдыр. Шүбһәсиз, ујғун аддымлары Әһли-бејт рәвајәтләри әсасында атмаг лазымдыр. Истәнилән бир һалда ифрат вә тәфритә јол вермәк олмаз.
Əлбәттә, дүнјаја бағлылыг инсаны, мәсәлән намазы илкин вахтда гылмаг кими фәзиләтдән мәһрум етмәмәлидир. Намаз гылмаг бир мәсәләдир, ону јүксәк бир сәвијјәдә јеринә јетирмәк башга бир мәсәлә. Гуран намазын гылынмасына, онун һифз олунмасына, јүксәк сәвијјәдә јеринә јетирилмәсинә чағырыр: «Намазлары һифз един (диггәтли олун).» ("Бәгәрә", 238.) Башга бир ајәдә охујуруг: «Мөминләр намазларыны һифз едәнләрдир.» ("Муминун", 9.) Намазы горумаг дедикдә ону һәм дә өз вахтында гылмаг нәзәрдә тутулур. Бу мәсәләјә рәвајәтләрдә дә тохунулур. О ҹүмләдән, имам Риза (ә) бујурур: «Үзүрсүз сәбәбдән һеч бир намазынызы тәхирә салмајын.» ("Биһарул-әнвар", ҹ.49, с.49, рәвајәт 49, баб 3.)
Әҝәр инсан белә бир дәјәрли әмәли һансыса әһәмијјәтсиз ишләрә ҝөрә јубадыб ахыр вахтда јеринә јетирәрсә, шүбһәсиз бу иш бәјәнилмәздир. Фәзиләт, камиллик, мәнәви мәгам умаҹағында оланлар ибадәт саһәсиндә, хүсуси илә намазда бу сајаг сәһләнкарлыг ҝөстәрмәмәлидир.
5068 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...