Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Ејлүл 2017

ГИБЛӘ

«Үзүнүзү һара чевирсәниз Аллаһа тәрәфсиниз»
Намазын мүгәддимәләриндән бири дә гибләдир. Намаз гылан намаз заманы үзүнү Кәбә евинә тутмалыдыр. Кәбә Сәудијјә Әрәбистанынын Мәккә шәһәриндә, Мәсҹидүл-Һәрамда јерләшир.
Аллаһ-тәала «Бәгәрә» сурәсинин 115-ҹи ајәсиндә бујурур: «Үзүнүзү һара чевирсәниз Аллаһа тәрәфсиниз». Бәс нә үчүн мәһз Кәбәјә сары дурмаг ваҹибдир? Мәгсәд дүнја мүсәлманларынын бирлијидир.
Гибләни тапмаг үчүн адәтән компасдан истифадә едилир. Әввәлҹә хәритәни дүзҝүн јерләшдирмәк лазымдыр. Компас васитәси илә хәритәнин шималыны шимал истигамәтиндә, ҹәнубуну ҹәнуб истигамәтиндә низамлајырыг. Мәсәлән, Москва шәһәриндәјиксә, Москва нөгтәсиндән Мәккә шәһәринә доғру дүз хәт чәкирик. Бу хәтт гибләнин истигамәтини ҝөстәрир. Јер күрә формасында олдуғундан хәритәнин (глобусун) истәнилән ики нөгтәсини ики хәтлә бирләшдирмәк олар. Гибләни нисбәтән гыса хәтлә тәјин едирик. Әҝәр һәр ики хәттин узунлуғу бәрабәрдирсә, һәр ики истигамәтдә намаз гылмаг олар.

Үмумијјәтлә, шәри ҹәһәтдән гибләни тәјин етмәјин дөрд јолу вардыр:

1. Намаз гылан шәхс гибләнин һансы тәрәфдә олдуғуна әмин оланадәк чалышмалыдыр.
2. Ики адил шаһидин дедији илә кифајәтләнмәк олар.
3. Елми јолла гибләни тәјин едән шәхсә инанмаг олар.
4. Мәсҹид меһрабларына, мүсәлман гәбирләринин мөвгејинә әсасән, гиблә тәјин олуна биләр.

Гибләни тапмаг мүмкүн олмазса, 4 тәрәфә, (4 дәфә) намаз гылмаг лазымдыр.
4088 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...