Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Ејлүл 2017

ӘН БӨЈҮК ЧӘТИНЛИК

Достларын кимдир, Аллаһын сәнин достларындан разыдырмы?
Ән бөјүк чәтинлик инсанын охудугларына, ешитдикләринә биҝанә галмасыдыр. Инсан унутмамалыдыр ки, елм әмәл дејил! Инсаны елм јох, елмә әсасланан әмәл хилас едә биләр. Тәсәввүр един ки, хәстә инсан ахтарышлар апарыр, китаблар охујур, нәһајәт, хәстәлијини вә бу хәстәлијин мүалиҹә јолларыны өјрәнир. Бунунла иш битирми? Хәстәлијин диагнозуну вә мүалиҹә јолларыны билмәклә сағалмаг олармы? Ҹаваб бир мәналыдыр: Хејр! Бәс неҹә ола биләр ки, Аллаһа јахынлашма, камилләшмә јолларыны өјрәнмиш инсан һеч бир иш ҝөрмәдән, башга сөзлә, билдијинә әмәл етмәдән Аллаһа јахынлаша, камилләшә?! Хәстә дәрмансыз, мүалиҹәсиз сағалмадығы кими, дини елмләри охумуш инсан да охудуғуна әмәл етмәдән иман газана билмәз.

Инсан өзүнә суаллар вермәлидир:

- Бу вахтадәк камилләшмәк фикриндә олмусанмы?
- Нәфсиндәки, әхлагындакы чиркин сифәтләри таныјырсанмы?
- Аллаһын ҝөстәришләринә әмәл едирсәнми?
- Намазда фикрин һарада олур?
- Һеч өлүм һаггында дүшүнүрсәнми?
- Гејбәтдән, бөһтандан, јаландан узагсанмы?
- Хумс, зәкат, мәзлумларын һаггыны өдәјирсәнми?
- Достларын кимдир, Аллаһын сәнин достларындан разыдырмы?
- Билирсәнми ки, өлмүнә нә гәдәр галыб?
4610 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...