Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Еким 2017

АБШ-ын Һизбуллаһ әлејһинә стратеҝијасынын сәбәб вә нәтиҹәләри - Тәһлил

Америкада һакимијјәтә ҝәлмиш јени дөвләтин Ирана гаршы тәзјигләр иҹра етмәси, Сепаһы террорчу адландырмасы вә нүвә сазишини ләғв едәҹәји илә тәһдид етмәсинә диггәт етмәклә демәк олар ки, Һизбуллаһ рәсмиләринә гаршы санксијалар да мүгавимәт һәрәкатыны зәифләндирмәк истигамәтиндә ҝедән ојунларын бир һиссәсидир.
Сон ҝүнләрдә Америка Һизбуллаһын јүксәк чинли ики командири; Тәлал Һәмијјә вә Фуад Шүкр барәдә мәлумат верә биләҹәк шәхсләрә 12 милјон доллар мүкафат вермәји нәзәрдә тутмушдур.
Сөзүҝедән һәрәкәтләрдән өнҹә дә Республикачылар Партијасынын Конгресдә нүмајәндәси Ед Ројҹенин лајиһәси әсасында вә Конгресин тәсдиги илә Америка дөвләти Ливан Һизбуллаһына гаршы тәзјигләри 2014-ҹү иллә мүгајисәдә даһа да ҝүҹләндирди, игтисади вә малијјә санксијаларыны да она әлавә етди.
АБШ-ын бу аддымы сионист режим вә Әрәбистан тәрәфиндән алгышланды. Сионист режимин мүһарибә назири Либерман кими рәсмиләри Ливан вә Һизбуллаһа гаршы һәрби мүһарибә тәһдидләрини артырды, Әрәбистанын Самир әс-Субһан кими дөвләт ишләриндәки нүмајәндәләри Һизбуллаһа гаршы санксијалары дәстәкләди вә онунла мүбаризә апарамг үчүн бејнәлхалг коалисијанын јаранмасынын зәрурилијинә тәкид етди.
Буна диггәт етмәклә белә нәзәрә ҝәлир ки, мүгавимәт һәрәкатынын ҝенишләнмәсинин гаршысыны алмаг үчүн Америка вә онун сионист режим вә Әрәбистан башда олмагла реҝиондакы мүттәфигләри арасында хүсуси бир разылашма вардыр. Амма бу һәрәкәтләрин һансы сәбәбдән баш вердији вә онун мүмкүн нәтиҹәләринин һансы олаҹағы гаршыја чыхан әсас суаллардандыр вә ашағыда бу суаллара ҹаваб вермәјә чалышаҹағыг.

1. Һизбуллаһын реҝионда уғурлары
2006-ҹы илдә сионист режимин Ливана һәрби һүҹумунда Һизбуллаһ әрәб-Исраил тоггушмасы тарихиндә бәнзәрсиз гәләбә әлдә етди вә әрәб дүнјасынын севҝисини газанды. Реҝионда тәкфирчи террорчуларын мејдана чыхмасы илә Һизбуллаһ террорчулара гаршы өз мүбаризәсини башлады, гәрб-әрәб-ибри лајиһәсини һәјата кечирән ИШИД үзәриндә бөјүк гәләбәләр газанды. Һизбуллаһын ҝүҹ вә ајыг-сајыглығы ону реҝионун тәсирли ојунчусуна чевирмишдир. Она ҝөрә дә Америка, сионист режим вә сәудијјәлиләр Һизбуллаһ мүгавимәт һәрәкатыны өз мәнафеләри үчүн бөјүк тәһдид һесаб едир вә онун гүдрәтинин гаршысыны алмаг үчүн санксијалар тәтбиг едирләр.

2. Ливанын дахили сијасәтиндә Һизбуллаһын тәсирли ролу
Ливанда сијаси груплар арасында һакимијјәт уғрунда јаранан ихтилафлар үзүндән јаранмыш өлкәдахили бөһран Һизбуллаһ вә она јахын олан 8 Март һәрәкатынын әли илә һәлл олунду. Бу мәсәлә Һизбуллаһын Ливан ҹамиәсиндәки севимлилијини ҝөстәрди вә бир даһа сүбут етди ки, Һизбуллаһ һәрби саһәдән әлавә, сијаси аренада да өз гүдрәтини артырмышдыр. Һизбуллаһ рәһбәрләринә гаршы сон санксијалар да бу һәрәкатын Ливанын сијаси сәһнәсиндәки ҝүҹүнә вә онун халг арасында тәмәлләринә гаршы јөнәлмишдир.

3. Һизбуллаһ синост режимин реҝионал мараглары үчүн тәһддидир
Һизбуллаһын дахили вә хариҹи ҝүҹүнүн артмасы, иҹтимаи фикрин она рәғбәти сионист режим башчыларына, онун гәрбли вә реҝиондакы һимајәдарларына хош ҝәлмир. Чүнки Һизбуллаһын сионист режими әлејһинә мүбаризәси јени өрнәк јаратмышдыр вә сүбут етмишдир ки, Исраилин әлиндән үстүнлүјү алмаг мүмкүндүр.

4. Мүгавимәт һәрәкатынын Американын Суријадакы планларыны пуч етмәси
Һизбуллаһа гаршы санксијаларын диҝәр мүһүм бир сәбәби дә мүгавимәт һәрәкатынын Суријада ҝениш гәләбәләри вә Американын Сурија илә бағлы бүтүн планларыны пуча чыхмасыдыр. Елә бу сәбәбдән дә Трамп мүгавимәтин әсас голларындан сајылан Һизбуллаһы һәдәфә алмаг вә ону јени әлавә әнҝәлләрлә гаршылашдырмагла зәифләндирмәјә тәлаш едир.
Јени санксијалар Американын реҝиондакы мәғлубијјәтинин әвәзини чыхмаг үчүн мүгавимәт һәрәкатына гаршы атдығы ән кичик аддымдыр.
Һизбуллаһа гаршы тәзјигләрин шиддәтләнмәси бу һәрәкатын Ливанын сијаси вә иҹтимаи сәһнәсиндә ганунилијинә вә тәсирли олмасына диггәт етмәклә Ливанда анти-Америка вә анси-сионизм мејлини даһа да ҝүҹләндирәҹәк. Һизбуллаһ Американын тәкфирчиләр, Әрәбистан вә сионист режим васитәсилә реҝионда сабитсизлик јаратмасынын әксинә олараг сабитлик јаранмасынын тәрәфдарыдыр вә бунун үчүн фактики аддымлар атмышдыр. Һизбуллаһын бу һәрәкәтини халгдан әлавә, сијаси тәшкилатлар да бәјәнмишдир. Она ҝөрә дә Вашингтон вә мүттәфигләринин Һизбуллаһа гаршы санкијалары тәсирли олмајаҹаг.
Американын Һизбуллаһа гаршы дүшмәнчилик һәрәкәтләри бу һәрәкатын Америка вә сионист режимин реҝиондакы, хүсусилә дә Суријадакы мараглары әлејһинә әмәлијјатлары илә нәтиҹәләнәҹәк. Бу да реҝионда ҝәрҝинлији артыраҹаг. Сионист режим дәфәләрлә елан етмишдир ки, Һизбуллаһ гүввәләринин Голан сәрһәдләриндә һүзуруну гәбул етмәјәҹәк. Бу үздән дә Һизбуллаһа гаршы тәзјигләрини артыраҹаг. Һизбуллаһ да онун әвәзини Суријада өз әсли дүшмәнинә гаршы тәзјигләр ҝөстәрмәклә чыхаҹаг.
Үмуми олараг, Америкада һакимијјәтә ҝәлмиш јени дөвләтин Ирана гаршы тәзјигләр иҹра етмәси, Сепаһы террорчу адландырмасы вә нүвә сазишини ләғв едәҹәји илә тәһдид етмәсинә диггәт етмәклә демәк олар ки, Һизбуллаһ рәсмиләринә гаршы санксијалар да мүгавимәт һәрәкатыны зәифләндирмәк истигамәтиндә ҝедән ојунларын бир һиссәсидир. Лакин бунлара бахмајараг мүгавимәтә гаршы артан санксијалар һәмишә олдуғу кими мәғлубијјәтә уғрајаҹаг.

Nur-az.com
5534 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...