Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Касым 2017

Мөминләр арасында мүнасибәт неҹә олмалыдыр?

Ҝүзҝү саф олдуғу үчүн ејби ҝөстәрир
Ислам пејғәмбәри (с) бујуруб: “Мөмин мөминин ҝүзҝүсүдүр.” (“Биһар”, ҹ. 71, с. 270.)
Ҝүзҝү кими, бир-биримизин һәм ҝөзәл, һәм дә нөгсанлы ҹәһәтләрини ҝөрәк.
Ҝүзҝү кими һәр шеји олдуғу кими, бөјүдүб кичилтмәдән ҝөстәрәк.
Ҝүзҝү кими инсанларла үз-үзә дуруб данышаг, хәлвәтдә јох.
Севирәм ки, достлар бир ајна кими.
Һәр заман үзүмә дејә ејбими.
Мин дилли дараг тәк ҝәзиб хәлвәти,
Нә писдир едәләр түк-түк гејбәти.
Ҝүзҝү кими башгаларынын нә дејәҹәјини дүшүнмәјәк
Ҝүзҝү кими өзүмүзү тоз-торпагдан горујаг.
Ејб ҝөстәрдији үчүн ҝүзҝүнү сындырмазлар. Ејбини дејәни дә инҹитмә.
Ҝүзҝүнү сындыранда онун гырығы да һәр шеји олдуғу кими ҝөстәрир. Мин бир әзаб ҝөрмүш мөмин дә јалныз һәгигәти дејир.
Ҝүзҝү саф олдуғу үчүн ејби ҝөстәрир. Мөмин дә кин вә һәсәдә ҝөрә јох, сафлығына ҝөрә тәнгид етмәлидир.
Ҝүзҝү ҝөстәрдији ејби өзүндә сахламадығы кими, мөмин дә үзбәүз дедији ејби јадындан чыхармалыдыр.
Ҝүзҝүјә өтәри бахан ејбини ҝөрә билмәдији кими, мөмин дә диггәтлә динләмәјән ејбиндән хәбәрсиз галар.
3214 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...