Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Аралык 2017

Ајәтуллаһ Систанинин "Гүдс"лә бағлы бәјанаты

Гәбул олунан бу гәрар (Гүдсүн сионист режимин пајтахты елан едилмәси) гынанылыр вә писләнилир. Бу гәрар, милјонларла әрәб вә мүсәлманларын һиссләринә тохунур. Лакин нә гәдәр узун мүддәт чәксә белә, Гүдсүн
ишғал олунмуш бир әрази олдуғу вә өз Фәләстинли саһибләринә гајтарылмалы олдуғу һәгигәтини һеч заман дәјишдирмәјәҹәкдир. Бу јолда ислам үммәти бир-бириләринә дәстәк олмалы вә өз араларында бирлик 
јаратмалыдырлар.

Мүвәффәг едән јалныз Аллаһдыр

Ајәтуллаһ Систани
5352 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...