Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Аралык 2017

ҜҮНАҺ ИМАНЫН ДҮШМӘНИДИР

“Доғрудан да бу иш (намаз) Аллаһа итаәт едәнләрдән башга һамыја ағыр ҝәләр”.
Салеһ әмәл иманы ҝүҹләндирдији кими, ҝүнаһ да өз нөвбәсиндә иманы пуча чыхарыр. Инсан үзүнү Аллаһдан дөндәрән кими доғру јолдан чыхыр. Һәр бир ҝүнаһ инсаны имандан бир аддым узаглашдырыб күфрә јахынлашдырыр. Адәт шәклини алмыш ҝүнаһ инсаны ҹәһәннәмә сүрүкләјир. Инсаны белә бир зәлаләтдән јалныз һәгиги төвбә хилас едә биләр. Инсан бирдән–бирә кафир олмур. Онун тәдриҹән батдығы ҝүнаһлар күфр үчүн шәраит јарадыр. Төвбә сурәсинин 77-ҹи ајәсиндә охујуруг: “Аллаһа вердикләри вәдәјә хилаф чыхдыгларына вә јалан данышдыгларына ҝөрә Аллаһ да онларын гәлбинә Она говушаҹаглары ҝүнә гәдәр нифаг салды”. Диҝәр бир ајәдә бујурулур: “Сонра да Аллаһын ајәләрини јалан һесаб едиб онлары мәсхәрәјә гојмагла пислик едәнләрин агибәти даһа да пис олду”. (“Рум” сурәси, ајә: 10.) Бәли, ҝүнаһын нәтиҹәси күфүрдүр. Ҝүнаһ үстүндән ҝүнаһа јол верән инсан нәинки Аллаһдан үз дөндәрир, һәтта она гаршы гијам галдырыр. Сүгута уғрамаг астанасында олан инсан үчүн ики рәкәт намаз гылмаг дағ тәк ағыр ҝәлир. Саатларла мәнасыз сөһбәтләрә, кинофилмләрә һәвәслә вахт сәрф едән инсан намаз үчүн ики дәгигә вахт ајыра билмир. “Бәгәрә” сурәсинин 45-ҹи ајәсиндә охујуруг: “Доғрудан да бу иш (намаз) Аллаһа итаәт едәнләрдән башга һамыја ағыр ҝәләр”. Бу һал инсанын јол вердији ҝүнаһлардан јараныр. Бир чох мөминләр мәһз ҝүнаһ сәбәбиндән иманыны әлдән верир. Заһирән иманлы ҝөрүнән бир чох ҝүнаһкарлар Аллаһа үз тутмаға ҝүҹ тапмырлар. Бәли, елә инсанлар вар ки, ҝүндә мин дәфә әтрафындакылара бојун әјдији һалда бир дәфә Аллаһа бојун әјмәји өзүнә сығышдырмыр. Бүтүн бу һаллар ҝүнаһдан доғур. Елә билмәјәк ки, инсан үчүн ән алчаг мәртәбә Аллаһ адыны ешидәркән гәзәбләнмәкдир. Бундан да алчаг мәртәбә вар. Бәзи инсанлар о гәдәр алчалыр ки, һәтта Аллаһы “символик бир мәфһум” һесаб етмәкдән белә чәкинмир. Аллаһы инкар етдији һалда Гуранын ҝөзәллијиндән дәм вуранлар да вар. Бу зиддијјәтли фикирләри доғуран һәмин инсанларын јол вердикләри ҝүнаһлардыр. Инсан ҝүнаһа батдыгҹа онун гәлбини гаранлыг бүрүјүр, нәһајәт елә бир ан чатыр ки, гәлбдә иман нурундан зәррә гәдәр дә олсун нишанә галмыр. Белә зүлмәтә дүшмүш инсанын һәгигәти ҝөрмәси гејримүмкүндүр.
Пәрвәрдиҝара, гәлбимизи иман нуру илә ишыгландыр вә бизә ҝүнаһ гаранлығындан ниҹат вер.
4847 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...