Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Март 2018

Әмр бе мәруф вә нәһј әз мүнкәрин тәсири јохдурса, нә етмәли?

Биз Гуранда сөзүмүзү мүхтәлиф шәкилләрдә бәјан етдик
Даһа тәсирли данышмаг габилијјәти олан шәхсдән хаһиш един ки, бу иши јеринә јетирсин. Аллаһ-таала һәзрәт Мусаја Фиронун ислаһыны әмр едәндә Муса даһа үстүн бәјаны олан гардашы Һаруну көмәкчи истәди. (“Гәсәс”, 34.)
Бәзән бир тәрздә дејилән сөз тәсирсиз олдугда башга бир тәрздә тәкрарландығы вахт тәсир едир. Гуру ағаҹы гырмаг үчүн бир нечә балта зәрбәсинә еһтијаҹ олур. Гуранда бујурулур: “Тәсирли олсун дејә, биз Гуранда сөзүмүзү мүхтәлиф шәкилләрдә бәјан етдик.” (“Исра”, 41.)
Сөзүн тәсириндә дејим тәрзинин ролу вар. Әмр бе мәруф вә нәһј әз мүнкәрин шәртләринә ҝөрә һәр инсана сөз демәјин өз јолу вар.
Əҝәр палтарыныз тоза булашмышса ону чырпмагла тәмизләмәк асан олар. Әҝәр һисә батмыш палтары чырпсаныз һәм әлиниз гаралар, һәм дә һис палтара јајылар. Гуранда бујурулур: “Евләрә гапылардан дахил олун.” (“Бәгәрә”, 189.)
Еләҹә дә, халгы ҝүнаһдан чәкиндирмәк үчүн онлара һалал јол ачмаг лазымдыр. Һәзрәт Лут евиндәки гонаглара тәҹавүз етмәк истәјәнләрә өз гызлары илә евләнмәји тәклиф етди. (“Һуд”, 78.)
3820 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...