Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Март 2018

СПИРТЛИ ИЧКИЛӘР (ШӘРАБХОРЛУГ)

Ислам Пејғәмбәри (с) гыса вә мәналы бир ҹүмлә илә шәрабы бүтүн чиркин әмәлләрин анасы кими танытдырды
Ислам пејғәмбәри (с) мәналы вә гыса бир кәламда бујурур: “Шәраб бүтүн чиркин ишләрин анасыдыр.” 

Һәзрәтин (с) ујғун бујуруғу шәрабдан гајнагланан бүтүн проблемләри ишыгландырыр. Һазыркы кәлам Ислам үммәтләринин бүтүн дини-иҹтимаи сфераларынын сәрлөвһәсидир.
14 әср өнҹә, бәшәр ҹәмијјәти ҹәһаләт гаранлығында ујујаркән һәр шејә сәтһи бахылыр, дәрдләрин көкү арашдырылмырды.
Ислам Пејғәмбәри (с) гыса вә мәналы бир ҹүмлә илә шәрабы бүтүн чиркин әмәлләрин анасы кими танытдырды, ички дүшкүнлүјүнү ҹәмијјәтдәки бүтүн чиркинликләрин гајнағы кими тәгдим етди. Бу ҝүн Ислам һөкмләриндән вә Пејғәмбәр (с) бујуругларындан хәбәрсиз олан дүнјада баш верән ҹинајәтләри, фәсадлары, гәтл-гарәтләри, тәҹавүзкарлыглары вә диҝәр чиркин ишләрин статистикасы илә таныш олсаг, Ислам һөкмләри вә Пејғәмбәр (с) сүннәсинин һәгигәти үзә чыхар. Бүтүн бу ҝерчәкликләр Исламын һәјатвериҹи ганунларынын илаһи мөҹүзә олдуғуну тәсдигләјир.
3399 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...