Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
31 Март 2018

КИЧИК ҜҮНАҺЛАРЫН БӨЈҮК ҜҮНАҺЛАРА ЧЕВРИЛМӘСИ

Назик саплар ҹәм олдугда галын бир ип дүзәлир вә даһа бундан сонра она сап јох, ип дејирләр.
Кичик ҝүнаһларын бәзи һалларда бөјүк ҝүнаһа чеврилмәсининин Гуран ајәләри вә һәдисләрдән изаһы:

Кичик бир ҝүнаһы дәфәләрлә тәкрарламаг.
Кичик бир ҝүнаһы бир нечә дәфә тәкрар етмәк һәмин ҝүнаһын бөјүк бир ҝүнаһа чеврилмәсинә сәбәб олур. Һәтта бир кичик ҝүнаһдан сонра төвбә етмәмәк вә јахуд төвбә етмәк фикриндә олмамаг да бу ҝүнаһын бөјүк ҝүнаһа червилмәсинә сәбәб олур. Елә һәјатда да бу ҹүрдүр: Назик саплар ҹәм олдугда галын бир ип дүзәлир вә даһа бундан сонра она сап јох, ип дејирләр.

Аллаһ-тәала «Али-имран» сурәсинин 135-ҹи ајәсиндә бујурур:
«(Пәрһизкар инсанлар) тутдуглары пис әмәлләрә билә-билә исрар етмәзләр».

Имам Багир (әләјһиссәлам) бу ајәнин ачыгламасында белә бујурур: Ҝүнаһа исрар етмәјин мәнасы будур ки, инсан ҝүнаһ етдикдән сонра төвбә етмәсин вә јахуд төвбә етмәјин фикриндә олмасын. Имам Әли (әләјһиссәлам) бу барәдә бујурур: 

اِيّاكَ وَالاْصْرارَ فَاِنَّهُ مِنْ اَكْبَرِ الْكبائِرِ وَاَعْظَمِ الْجَرائِمِ

«Ҝүнаһа исрар етмәкдән чәкин. Чүнки бу ән бөјүк ҝүнаһлардан һесаб олунур».
4532 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...