Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Мајыс 2018

ҜҮНАҺ ГАРШЫСЫНДА СҮКУТ ЕТМӘК

Бир инсанын гәтлә јетрилмәсинә разылыг верән шәхс өзү дә гатил һесаб олунур
Ҝүнаһкар шәхсин ҝүнаһ етмәсинә мане олмајыб онун бу иши гаршысында сүкут етмәк, ҝүнаһа шәраит јарадан даһа бир иҹтимаи амилдир. Чүнки башгаларынын ҝүнаһ етмәсинә сусмаг ҝүнаһын јајылмасында мүһүм рол ојнајыр. Аллаһ-тәала Ислам Пејғәмбәри (с) заманында јашајан јәһудиләрә белә хитаб едир: «Сиз гатилсиниз». Чүнки онлар өз әҹдадларынын кечмишдә пејғәмбәрләри гәтлә јетирмәләринә разы идиләр. (Али-имран сурәси, ајә 189.) (Онлар өзләри гатил олмасалар да, гатил әҹдадларынын чиркин ишләринә разы олдуглары үчүн гатил һесаб олунурлар.)

Һәдисләрин бириндә охујуруг: Имам Садиг (ә) өз заманында Имам Һүсејнин (ә) Кәрбәлада гәтлә јетирилмәсинә разы олан адамлара гатил ады верди.
İмам Садиг (ә) «Али-Имран» сурәсинин 183-ҹү ајәсинә истинад едәрәк бујурду:
«Бир инсанын гәтлә јетрилмәсинә разылыг верән шәхс өзү дә гатил һесаб олунур.» (Вәсаилүш-шиә, 11-ҹи ҹилд 412, 509-ҹу сәһ.)

Башга бир мисал:
Салеһ пејғәмбәрин дәвәсини өлдүрән бир нәфәр олса да, Аллаһ-тәала бүтүн Салеһ вә Сәмуд гөвмүнү өз әзабына дүчар едәҹәјини билдириб вә онларын һамысыны о дәвәнин гатили һесаб едир.

Имам Әли (ә) бу мөвзуну белә шәрһ едир:
«Салеһ пејғәмбәрин дәвәсини бир нәфәр өлдүрсә дә, Аллаһ-тәала о гөвмүн һамысыны ҹәзаландыраҹаг. Чүнки онларын һамысы бу ишә разылыг вердиләр».
4549 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...