Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Мајыс 2018

ЛӘЈАГӘТСИЗ РӘҺБӘРЛӘР

Ҹамаатын дүз јола ҝәлмәси онларын рәһбәрләринин дүз јола ҝәлмәсинә бағлыдыр
Ҝүнаһа зәмин јарадан иҹтимаи амилләрдән бири дә налајиг рәһбәрләрин һакимијјәтдә олмасыдыр. Еләҹә дә өлкәдә налајиг ишчи вә иҹрачыларын олмасы ҝүнаһын чохалмасына артыг тәсир ҝөстәрир. «Исра» сурәсинин 16-ҹы ајәсиндә охујуруг: «Һәр һансы шәһәри мәһв етмәк истәсәк, дөвләтли башчылары доғру јола чағырырыг, әмримиздән чыхарлар. Онлар әзаб чәкмәјә лајиг оландан сонра бу шәһәри дармадағын едәрик».
Бу ајәдән белә ајдын олур ки, иҹтимаи позғунлугларын чох һиссәси Аллаһдан хәбәрсиз варлылар тәрәфиндән төрәнир. Онлар башгаларыны истисмар едиб өз тәсирләри алтына алырлар. Ҹамаат да онларын јолуну ҝедир, нәтиҹәдә илаһи әзаба дүчар олурлар. Һәр һалда, инсанлар арасында нүфузлу шәхсијјәтләр ҹәмијјәтә даһа чох тәсир етмәјә маликдирләр. Елә буна ҝөрәдир ки, һәдисләрин бириндә охујуруг:
«Инсанлар өз рәһбәрләринин дининдәдирләр».
Башга бир һәдисдә Имам Әли (ә) бујурур:
«Инсанлар өз аталарындан чох рәһбәрләринә охшајырлар.»
«Нәһл» сурәсинин 100 –ҹү ајәсиндә охујуруг: «Шејтанын шәрри анҹаг она (шејтана) гулаг асанлара вә мүшрикләрә чатар».
Бу ајә ону ҝөстәрир ки, шејтансифәт рәһбәрләрә итаәт етмәк ҹәмијјәти ҝүнаһа тәрәф чәкир, фәсадын вә позғунлуғун јајылмасына сәбәб олур. «Кәһф» сурәсинин 28-ҹи ајәсиндә охујуруг: «Бизи унудуб һәваји-нәфсинә гул олан вә һәр ишиндә һәдди ашан адамлара итаәт етмә!»
Бу мөвзуја аид бир нечә һәдиси нәзәринизә чатдырырыг.

Ислам Пејғәмбәри (с) бујурур: «Үммәтимин үч ишиндән горхурам:
а. Пахыллыг етмәләриндән.
б. Нәфсани истәкләринә итаәт етмәләриндән.
в. Налајиг рәһбәрләрә итаәт етмәләриндән.»
Башга бир һәдисдә Имам Әли (ә) бујурур:
«Ҹамаатын дүз јола ҝәлмәси онларын рәһбәрләринин дүз јола ҝәлмәсинә бағлыдыр.»

Имам Садиг (ә) бујурур:
«Аллаһ-тәала гијамәт ҝүнү үч дәстә инсанла данышмаз, онларын ҝүнаһыны бағышламаз вә онлары чәтин әзаба дүчар едәр:
1. Өзләрини јаландан Аллаһ тәрәфиндән тәјин олунмуш рәһбәр кими танытдыран шәхсләр.
2. Аллаһ тәрәфиндән тәјин олунмуш рәһбәри инкар едән шәхсләр.
3. Бу ики дәстәни мүсәлман билән шәхсләр.» (Үсули-кафи, 1-ҹи ҹилд, 373-ҹү сәһ.) 

Бир шејә диггәтли олмаг лазымдыр ки, али рүтбәли шәхсләрин ҹәмијјәтдә бөјүк ролу олдуғу кими, кичик дөвләт ишчиләри дә өз сәвијјәләринә ујғун ҹәмијјәтдә јер тутурлар. Демәли, онлар дүз адам олсалар, рәһбәрлик етдикләри ҹәмијјәтин дә доғру јолда, дүзҝүн инкишафыны тәмин едәҹәкләр. Јох әксинә олса, онларын ҹәмијјәтдә мәнфи тәсир гојмасы шүбһәсиздир.

Ислам Пејғәмбәри (с) бујурур:
«Мәним үммәтимин ики дәстәси фасид (позғун) олса, ҹамаат да фасид олаҹагдыр. Јох, салеһ олса, ҹамаат да салеһ вә дүз јолда олаҹаглар:
Дин алимләри вә өлкә рәһбәрләри.»
İслам дининдә дүзҝүн өлкә рәһбәрләринин бир хүсусијјәти дә ислам ганунларыны дүзҝүн иҹра етмәкдир. Чүнки ганунларын өлкәдә дүзҝүн иҹрасы ҹәмијјәтдәки һәрҹ-мәрҹлијин гаршысыны мүәјјән гәдәр алыр. Әксинә ганунун үмумијјәтлә иҹра олунмамасы, јахуд дүзҝүн иҹра олунмамасы ҹәмијјәтин сағламлығына бирбаша мәнфи тәсир ҝөстәрир.
Елә буна ҝөрәдир ки, Ислам Пејғәмбәри (с) бујурур: «Адил рәһбәрин бир саат рәһбәрлик етмәси, 70 илин ибадәтиндән фәзиләтлидир. Аллаһын әмринә ҝөрә бир илаһи ганунун иҹрасынын фајдасы исә 40 ҝүн јаған јағышдан чохдур». (Фруғи-кафи, 7-ҹи ҹилд, 175-ҹи сәһ.)

Имам Әли (ә) бујурур: «Аллаһ дәрҝаһында инсанларын ән писи өзү пис олуб, ҹамааты да пис јола чәкән вә ҝөзәл адәт-әнәнәләри мәһв едиб, јеринә пис адәт әнәнәләр ҝәтирән дөвләт рәһбәридир».
4485 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...