Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Мајыс 2018

Фәргли мүбаризә методларындан истифадә едән мәсум имамларын арасында мәгсәд фәрги вармы?

Бүтүн имамларын мәгсәди инсанларын тәкамүлүдүр
Бүтүн имамларын мәгсәди төвһиддир вә бу мәсәләдә шүбһәјә јер јохдур. Амма һәр бир имамын һәрәкәти мөвҹуд шәраитә ҝөрә фәргләнмишдир. Гајчынын ики ағзы бир-биринә зидд һәрәкәт етсә дә әслиндә ејни бир иши ҝөрүр. Команда ојунларында һәр ојунчу өз мөвгејинә ујғун һәрәкәт етсә дә, үмуми мәгсәд команданын гәләбәсидир.
Бәли, бүтүн имамларын мәгсәди инсанларын тәкамүлүдүр. Амма бу мәгсәдә чатмаг үчүн бәзән вурушмаг, бәзән елмлә мәшғул олмаг, бәзән һиҹрәт етмәк, бәзән дә сусмаг лазым ҝәлир.
4075 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...