Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Һазиран 2018

Аллаһ дәрҝаһына јол тапмаг

Рәһмани немәтләрдән бири Ҹәннәт әһлинин һагг мәҹлисиндә вә Аллаһын һүзурунда олмасыдыр
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ


"Шүбһәсиз ки, мүттәгиләр Ҹәннәт бағларында вә чајлар кәнарында гадир Һөкмдарын һүзурундакы һагг мәҹлисиндә олаҹаглар!" (Гамәр, 54-55).

Изаһ: Аллаһ Ҹәннәт әһлинә нөвбәнөв мадди немәтләр бәхш етмишдир. Амма Онун мәнәви лүтфләринин дәјәри даһа чохдур. Бу рәһмани немәтләрдән бири Ҹәннәт әһлинин һагг мәҹлисиндә вә Аллаһын һүзурунда олмасыдыр. Елә бир јер ки, башдан-баша һагг вә доғрулугдур вә батил она јол тапа билмәз. Бу ифадә пәһризкарларын Аллаһа нә гәдәр јахын олаҹағыны ҝөстәрир вә мәлумдур ки, бу бәндәләр үчүн ән бөјүк мүкафатдыр.

Һәдис: Ислам пејғәмбәри (с): “(Аллаһ бујурмушдур: ) Еј Әһмәд! Һәгигәтән, Ҹәннәтдә бир сарај вар. ... (Бу сарај) хүсуси бәндәләрә аиддир. Белә ки, һәр ҝүн јетмиш дәфә онлара бахар вә онларла сөһбәт едәрәм. ... Сонра Ҹәннәт әһли јемәк вә ичкидән һәзз аларлар. Онлар мәни хатырламагдан вә мәним сөзүмдән зөвг аларлар” (Иршадул-гүлуб, сәһ. 300).
4395 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...