Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Һазиран 2018

Нәфсә вә онун сапмаларына диггәт етмәјин зәрурәти

Нәфсләринизә маҹал вермәјин
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ


"Еј иман ҝәтирәнләр! Өз гејдинизә галын! Сиз доғру јолда олсаныз, (һагг јолдан) азмышлар сизә зәрәр јетирә билмәзләр. Һамынызын дөнүшү Аллаһа олаҹаг вә О, етдијиниз әмәлләр барәдә сизә хәбәр верәҹәкдир." (Маидә, 105).

Изаһ: Инсан мадди вә Руһани (мәнәви) јөнә маликдир. Руһани вә ағыл јөнү ҹисмани вә һејвани јөнүнү үстәләсә, ону өз һөкмранлығы алтына алса, јүксәк инсани зирвәјә јүксәләҹәк вә Аллаһ дәрҝаһына јахынлыг мәгамына наил олаҹагдыр. Амма әҝәр ҹисмани вә ја мадди јөнү руһани вә мәнәви ҝүҹләрини үстәләсә, һејванлыг учурумуна јуварланаҹагдыр. Буна ҝөрә дә нәфсә – һејвани вә руһани ҝүҹләрин чәкишмә мәркәзи олараг – диггәт етмәк чох зәруридир. Бу, Гуран вә дин өндәрләри тәрәфиндән чох тәкид олунмушдур. Чүнки јүјәнини гырма вә өзбашына бурахылма һалында зәка нурунун үстү өртүлүр вә ја сөнүр.

Һәдис: Имам Әли (ә): “Нәфсләринизә маҹал вермәјин. Чүнки маҹал версәниз, сизи залымларын јолуна апараҹаг. Сүстлүк етмәјин. Чүнки бу сүстлүк сизи ҝүнаһа сүрүкләјәҹәк” (Нәһҹүл-бәлағә, хүтбә: 86).
3127 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...