Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Һазиран 2018

Әфв вә ҝүзәшт

Дин рәһбәрләринин һәјат тәрзинә нәзәр салдыгда да анлајырыг ки, бу хошаҝәлән хасијјәт бир чох инсанларын онлара үз тутмасына зәмин јаратмышдыр
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ


"О мүттәгиләр ки, боллугда да, гытлыгда да (малларыны јохсуллара) хәрҹләјәр, гәзәбләрини удар, инсанларын ҝүнаһларындан кечәрләр. Аллаһ јахшылыг едәнләри севәр." (Али-Имран, 134).

Изаһ: Əн јүксәк әхлаги фәзиләт гәзәбләндикдә гәзәбини удмаг, башгаларынын сәһвләрини бағышламагдыр. Мөминләрә бу әхлаги фәзиләти төвсијә едән ајә вә рәвајәтләр бу фәзиләтин өнәминә ајдын сүбутдур. Гуран интигам вә хејирхаһҹа ҝөз јуммаг арасында икинҹини тәгваја јахын һесаб едир вә ону јахшыларын хүсусијјәтләри сырасында сајыр. Дин рәһбәрләринин һәјат тәрзинә нәзәр салдыгда да анлајырыг ки, бу хошаҝәлән хасијјәт бир чох инсанларын онлара үз тутмасына зәмин јаратмышдыр. Әлбәттә, мәлумдур ки, әфв вә ҝүзәштин дә диҝәр бир чох әхлаги хүсусијјәтләр кими хүсуси шәртләри вә гајдалары вардыр вә онлара риајәт етмәк фәрди вә иҹтимаи нәтиҹәләриндән фајдаланмаға, бу саһәдә ифратын аҹы нәтиҹәләриндән узаг галмаға сәбәб олур.

Һәдис: “Ким (башгаларынын ҝүнаһындан) кечсә, Аллаһ онун ҝүнаһындан кечәр. Ким гәзәбини удса, Аллаһ ону мүкафатландырар.” (Тәфсири-Гуми, ҹ. 1, сәһ. 291).
4788 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...