Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Темус 2018

Мөминләрә ҹан јандырмаг

Аллаһ мәни мәрһәмәти јајмаг үчүн ҝөндәрмишдир
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ


"Сизә өзүнүздән елә бир елчи ҝәлди ки, сизин әзијјәтә дүшмәјиниз она ағыр ҝәлир. О сизә (сизин һидајәтинизә) гаршы гајғыкеш, мөминләрә шәфгәтли, рәһимлидир." (Төвбә, 128).

Изаһ: İслам пејғәмбәринин (с) мүхтәлиф әхлаги кејфијјәтләринин арасында о һәзрәтин (с) халгын һидајәти вә өз миссијасыны јеринә јетирмәси истигамәтиндә чох һәвәсли олмасына вә ҹидд-ҹәһдлә чалышмасына Гуран тәрәфиндән даһа чох тәкид олунмушдур. О һәзрәт (с) өз үммәтинин доғру јола јөнәлмәси үчүн нәинки һеч бир сәји әсирҝәмир, әксинә кафирләрин ҹәһаләт вә азғынлығындан о гәдәр әзијјәт чәкирди ки, үзүҹү кәдәр онун бүтүн вүҹудуну чулғајыр вә Гуранын (Шуәра, 3; Кәһф, 6) тәбири илә десәк, ҹаныны да тәһлүкәјә атырды. Бу, дин өндәрләринин вә ҝерчәк мөминләрин хүсусијјәтидир. Белә ки онлар башгаларынын азғынлыг вә гәфләтинә дөзмүрләр. Бүтүн варлыглары илә онлары һидајәт етмәјә, јол ҝөстәрмәјә чалышырлар. Јухарыдакы ајәдә бу һәгигәти бәјан етмәклә јанашы Пејғәмбәрин (с) мөминләрә ҹан јандырмасы вә меһрибанлыг ҝөстәрмәсинә дә ишарә олунмушдур.

Һәдис: İслам пејғәмбәри (с): “Аллаһ мәни мәрһәмәти јајмаг үчүн ҝөндәрмишдир.” (Кафи, ҹ. 2, сәһ. 159, һәдис: 8).
2917 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...