Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Еким 2018

Шаһ сағ олсун, орда да рәһмәтлик атаныз вар ахы... (Трампын Крал Салман һәдәсинә сөзарды)

Трампын исә ҝүҹү Али Сәуд кими хәбис, гејрәтсиз бир сүлаләјә чатар. Чүнки бу вәһаби сүлаләси језидин һакимијјәтинин давамыдыр.
Трампын Крал Салманы һәдәләмәси хәбәри интернет сајтларында јазылмасы адамын јадына мараглы бир әһвалаты салыр. Демәли ҝүнләрин бир ҝүнү бир нәфәр ҝәлир шаһын јанына, дејир ки, шаһ сағ олсун, сизин мән јашајан мәнтәгәдәки мәмурунуз бизә зүлм едир. Шаһ да гајыдыб мәзлум кишијә дејир ки, нә едим, чых ҝет филан мәнтәгәдә јаша. Мәзлум киши јенә дејир ки, ахы орда да әминиз оғлу һакимдир, ҹамаатын ганыны ичир. Шаһ дејир онда ҝет филан мәнтәгәдә јаша. Киши јенә дејир ки, ахы орда да балаҹа гардашыныз халга диван тутур. Шаһ бир даһа дејир ки, нејләјим, чых ҝет филан кәнддә јаша. Јазыг киши јенә дөзмәјиб шаһа дејир ки, орда да баҹыныз оғлу мејдан сулајыр. Киши һәр дәфә ҝилејләндикҹә шаһ дејир ҝет башга мәнтәгәдә јаша, шаһ һәр дәфә кишијә башга мәнтәгәдә јашамағы төвсијә етдикҹә киши шаһын иҹра башчысы олан гоһум-әгрәбасынын зүлмләрини шаһа хатырладыр. Ахырда шаһ боғаза јығылыр, дејир: әшши, мән нејләјим ее, чых ҝет ҹәһәннәмдә јаша. Киши дә тәнбәллик еләмәдән шаһа гајыдыб дејир ки, шаһ сағ олсун, орда да рәһмәтлик атаныз вар ахы, бизә аман вермәз.
Америка үчүн креслода кимин отурмасы мүһүм дејил. Бу өлкәдә "дәрин дөвләт" адланан үнсүрләр јери ҝәләндә президентлик күрсүсүнә Обама кими мүсәлман олмасы мүзакирә едилән инсаны ҝәтирирләр, беләликлә мүсәлманларын гәлбини әлә алмаг истәјирләр. Ҝаһ да Трам кими башдан грижа бирини президент едирләр ки, гој данышыглары илә дүнјанын башыны гатыб алтдан-алтдан ишләрини ҝөрсүнләр. Чүнки бу дөвләтин гуруҹулары вә һазыркы кәлләләри бу өлкә үчүн ики ганун јазыблар вә һазырда өлкәни бу ҹүр идарә едирләр. Бир ганун демократикдир, һарда демократик дәјәрләр, инсан һаглары варса дејирләр ки, биз онун һамисијик. Икинҹи ганун исә бу һаглары, демократијаны хариҹи өлкәләрдә, хүсусән дә мүсәлман Шәргиндә ајаглар алтына гојмагдыр. Онлар дејир ки, бүтүн дүнја халгларынын талеји бизим әлимиздә олмалыдыр. Америка бүтүн дүнјада һеҝемон олмалыдыр. Амма Иранын вә Русијанын сајәсиндә бу хәјаллары јухуларында ҝөрүрләр.
Әҝәр инанмырсынызса, бу да сизә сүбут. Демәли, АБШ бәлкә он илә јахындыр ки, Сурија президенти Бәшәр Әсәди девирмәк истәјир. Бәһанәси дә будур ки, Бәшәр залымдыр, диктатордур, демократија вә инсан һагларына һөрмәт етмир. Амма диҝәр тәрәфдән һәмин АБШ Јәмәнин мәзлум әһалисини, көрпәләрини гәтлиам едән виҹдансыз, шәрәфсиз дөвләтләрдән ибарәт олан коалисијаны вә коалисијаја рәһбәрлик едән језид сәуд кралы Салманы дәстәкләјир. Диҝәр тәрәфдән Фәләстиндә јазыг ушаглары бомбаран едән сионистләри дәстәкләјир. Бәс өзүнүз бир президентин ики дәфәдән артыг сечилмәсини јасагламысынызса нә үчүн бир нәсли индијәдәк һакимијјәтдә сахламысыныз. Нә үчүн ләнәтләнмиш Сәудијјә режиминдә бир крал ҹәһәннәм олуб ҝедәндән сонра башга крал онун јерини тутур.
Сајт јазыр: "Миссисипи штатынын Саутһејвен шәһәриндә тәрәфдарларына сәсләнән Трамп “Крал Салманы севирәм. Лакин онунла ҝөрүш заманы үзүнә бунлары дедим: “Бах, крал, биз сәни горујуруг. Биз олмасаг һеч ики һәфтә дә јериндә дура билмәзсән. Ордунун хәрҹләрини өзүн чәк, өдәмәјә дә мәҹбурсан”, - ифадәләринә јол вериб."
Бәли Сәуд нәсли Америка сијасәти нәсилликҹә өз машасы едиб "топдан сатыш" һалына ҝәтириб. Бу сатгын, хәбис вә Әмәви сүлаләсинин давамы олан сүлалә топдан олараг өзүнү АБШ сијасәтинә сатыб. АБШ президентләри бир гоҹа гурду краллыгдан ҝөтүрүб онун јеринә башга бир гоҹа гурду асанлыгла тәјин едә билир. Еһтијат үчүн дә гоҹалары "гоҹалар евинә" ҝөндәрмәклә һәдәләјиб ҹаванлары һакимијјәтә ҝәтирәҹәјини дејир. Бәли, хәбис Сәуд аиләси бу ҹүр маша олмаға лајиг сүлаләдир.
Трампын исә ҝүҹү Али Сәуд кими хәбис, гејрәтсиз бир сүлаләјә чатар. Чүнки бу вәһаби сүлаләси језидин һакимијјәтинин давамыдыр. Анҹаг Имам Һүсејн (ә) ингилабыны јашадан Ислам Ингилабы "Америка һеч бир гәләт едә билмәз" дејә биләр. Неҹә ки, бу сөзү демәји бизә 14 әср әввәл Имам Һүсејн (ә) бујурмушдур.
Хәбис Сәуд аиләсинин мисалы јухарыдакы әһвалатдакы шаһын мисалы кимидир. АБШ сијасәти истәдији заман бу ҹүр машалары ҹәһәннәмә јоллајыб јеринә башгаларыны тәјин едир.
4618 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...