Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Аралык 2018

Гуртулуш оруҹу: Јәмәнин мәзлум халгына дәстәк нидасы

Теһран Университетиндә топландығыны вә гуртулуш оруҹу аксијасына гатылмаг үчүн даһа 1400 тәләбәнин гејдијјатдан кечдијини хәбәр вериб
Иранда 200 нәфәр иранлы вә хариҹи тәләбә Јәмәнин мәзлум халгына дәстәк мәгсәдилә Теһран Университетинин мәсҹидинә топлашараг оруҹ тутублар.

Аксијаја гатылан Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби бу барәдә дејиб: “Бизим дүнјанын 144-дән чох өлкәси илә әлагәләримиз вардыр. Бу програм вә гуртулуш оруҹу дүнјада чох тәсирли тәдбирләрдән биридир вә Сәудијјә, онун мүттәфигләри, һабелә сионист режим, Америка вә Франсанын сијасәтләринә гаршы етиразын әламәтини ифадә едән бир топланты ола биләр.”

Ҹәнаб Әхтәри әлавә едиб: “Гуртулуш оруҹу програмы ҝенишләндириләли вә онун нидасы өлкәдән хариҹә, һәтта јәмәнлиләрин өзләринә белә чатмалыдыр.
Дахили вә бејнәлхалг каналлар Јәмәнин мәзлум халгыны дәстәкләјән иҹтимаи һәрәкатлары ишыгландырсынлар.”
Ассамбелјанын баш катиби һал-һазырда 200 иранлы вә хариҹи тәләбәнин Теһран Университетиндә топландығыны вә гуртулуш оруҹу аксијасына гатылмаг үчүн даһа 1400 тәләбәнин гејдијјатдан кечдијини хәбәр вериб.
4414 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...