Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Шубат 2019

ХАЛГЫН ГАНЫНЫ СОВУРАН МӘМУРЛАРЫМЫЗ ИБРӘТ АЛСЫН

Ит гојунлары оғурламагда вә јемәкдә ҹанаварлары азад бурахыр.
Ит дәриси илә ибрәт

Иран шаһы Бәһрам ову чох севирди. О, халгын вәзијјәтиндән хәбәрсиз иди. Онун јалныз ордудан вә сарај хадимләриндән хәбәри вар иди. Шаһ, мүһарибә оланда мәҹбур олуб ҹамаатдан көмәк истәјирди. Амма ҹамаат онун дәвәтини сојуг гәбул едирди. О, бу һадисәдән чох тәсирләнди вә өз мәғлубијјәтинин сәбәбини ахтарды. О билирди ки, һакимијјәтиндә чохлу ирадлар вар. Буна ҝөрә дә ҹамаат дөвләтлә сојуг давраныр. Бәһрам бир ҝүн палтарыны дәјишиб шәһәрдән чыхды. Ҝөрдү ки, бир киши хејмәсинин гаршысындан ит дәриси асыб. О, бунун сәбәбини сорушду? О киши чох исрардан сонра ҹаваб верди: “Мәним гојунларым вар иди. Онлар бу отлагда отлајырды вә бу ит онлары горумағы өһдәсинә ҝөтүрмүшдү. Мән вә сүрүнүн чобаны сүрүнү чохалтмаг истәјирдик. Бир ҝүн чобан мәнә гојунларындан биринин ҹанавар једијини деди. Сәһәриси дә бу һадисә тәкрар олунду. О бири ҝүн дә бу һадисә тәкрар олунду. Мән итә бәдбин олдум. Ону изләдик. Ҝөрдүк ки, еркәк ит бир нечә диши ҹанаварла дост олуб. Ит гојунлары оғурламагда вә јемәкдә ҹанаварлары азад бурахыр. Баша дүшдүк ки, итә һәддән артыг етимад бизим зәрәримизә олуб. Она ҝөрә дә мән дә итин башын кәсиб дәрисини сојараг бурадан асдым. Гој, ҹамаат да билсин ки, һәр ким она тапшырылан вәзифәсиндә хәјанәт етсә, онун ҹәзасы будур!”
Бу вахт Бәһрам баша дүшдү ки, бунларын сәбәби онун һәддән артыг әтрафдакыларына етибар етмәсиндәдир. О, бундан сонра ҹамаатла ҝөрүшдү вә онларын чәтинликләри илә јахындан таныш олду. О билди ки, ҹамаат ганунсуз верҝини вермәдикләри үчүн һәбсдә јатыр. Беләликлә о, мәмурларынын чохуну ишиндән кәнарлашдырды вә ҹамаатын разылығыны әлдә етди. 

( “Рәмзе Пирузије мәрдане бөзорҝ” (Ҹәфәр Сүбһани), сәһ. 112-114.)
4311 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...