Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Шубат 2019

Гафилләрлә достлуг

Гәфләт әһли илә достлуғу кәсмәк о бахымдан өнәмлидир ки, инсан руһуну әтрафындакы алудә мүһитдән горујур
لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا

"Чүнки Зикр (Гуран) мәнә чатдыгдан сонра о, мәни ондан узаглашдырды. Һәгигәтән, Шејтан инсаны тәнһа гојуб гачандыр." (Фурган, 29).

Изаһ: (Рәвајәтләрдә дә ишарә олунан) гәфләт амилләриндән бири гафилләрлә үнсијјәтдә олмаг, јолдашлыг етмәкдир. Дин өндәрләринә ҝөрә, ән јахшы дост вә јолдаш инсана Аллаһы хатырладан, онун әхлаги тәкамүлүнә вә мәнәви инкишафына јардым едән достдур. Гәфләт әһли илә достлуғу кәсмәк о бахымдан өнәмлидир ки, инсан руһуну әтрафындакы алудә мүһитдән горујур. Гурани-кәрим дәфәләрлә мөминләрә хәбәрдарлыг едир ки, гәфләт мәҹлисләриндән узаг дурун вә иман әһли илә јолдашлыг един. Бу мәтләб дөрдүнҹү фәслин әхлаги ајәләринин “Достлуг гајдалары” бөлмәсиндә даһа чох изаһ олунаҹагдыр.

Һәдис: Имам Әли (ә): “Писләрлә јолдашлыг етмәк пислик газанмаға сәбәб олур. Неҹә ки, күләк пис гохулу бир шејин үстүндән әсәндә онун пис ијини өзүјлә апарыр.” (Гүрәрул-һикәм, ҹ. 4, сәһ. 205, һәдис: 5839).
3139 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...