Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Март 2019

Пејғәмбәрин (с) дәвәтинин ҹаһаншүмул олмасы

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Биз сәни бүтүн инсанлара мүждә верән вә хәбәрдарлыг едән (бир пејғәмбәр) кими ҝөндәрдик. Лакин инсанларын чоху (буну) билмир." (Сәба, 28).

Изаһ: İслам дининин зәрурәтләриндән бири Ислам пејғәмбәринин (с) дәвәтинин ҹаһаншүмул олмасы вә һәмчинин о һәзрәтин (с) сонунҹу пејғәмбәр олмасыдыр. Тарихи дәлилләрдән башга – мәсәлән, Ислам пејғәмбәринин (с) дүнја өлкәләринин башчыларына мәктублар јазмасы, – бир чох Гуран ајәләри дә бу мәсәләјә дәлаләт едир. “Еј инсанлар!”, “Еј Адәм өвлады!” кими мүраҹиәтләр буну тәсдиг едир. Һәмчинин, јәһудилик вә христианлыг кими диҝәр динләрин ардыҹылларыны дәвәт етмәси о динләрин гүввәдән дүшмәсини вә һамынын Ислам дининә тапынмасы зәрурәтини ҝөстәрир. Бу дәлилләрлә јанашы бәзи ајәләр дә вардыр ки, бирбаша о һәзрәтин (с) дәвәтинин ҹаһаншүмул олмасыны ајдын ифадә едир. Бу ајәләрдән бири јухарыдакы ајәдир ки, Ислам пејғәмбәринин (с) нүбуввәт мәгсәдинин бүтүн инсанлара мүждә вермәк вә хәбәрдарлыг етмәк олдуғуну билдирир. Гејд едәк ки, бу ајәләр һәм Пејғәмбәрин (с) дәвәтинин ҹаһаншүмул олмасына, һәм дә әбәди вә бүтүн дөврләрә аид олмасына ишарә едир.

Һәдис: Ислам пејғәмбәри (с): “Мән, мәнимлә (ејни дөврдә) јашајанларын вә мәндән сонра дүнјаја ҝәләҹәк инсанларын пејғәмбәријәм.” (Кәнзүл-үммал, ҹ. 11, сәһ. 404, һәдис: 31885).
6364 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...