Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Еким 2019

Мәсҹиддәки китаб тәгдиматыны “мәсҹиддә елм” кими гәләмә верирләр. О китабда елм вар?

Мәсҹиддә өзүнә шаир дејән Делҝеранинин китаб кими халга сырыдығы ҹызмагараны “мәсҹиддә елм” кими гәләмә вердиләр. Суал олунур: мәҝәр о китабда елм вар? Бу иши мүдафиә едәнләр елә дә шиширдирләр ки, санки Делҝеранинин јох Енштејнин китабынын тәгдимат мәрасими баш тутуб. Делҝерани мәҝәр өзү һансы елми наилијјәтин саһибидир ки, буну китаблара да јазсын. Јаздығы ҹызмагаралар да нә шеир кими шеир стандартларына ҹаваб верир, нә дә ҹызмагара кими ҹызма-гара дејил.
Мәлум мәсәләдир ки, онун китаб мәрасими һәмин мәсҹиддә кечирилмәсәјди ону бу гәдәр шиширтмәздиләр. Әслиндә арада кимин һөрмәти вар, һамыја бәллидир. Бу иш баш тутана гәдәр Делҝеранини һамы ички ичән, Аллаһа, Гурана тәһгирләр јазан, диндарлары ашағылајан, дини пис гәләмә верән, ҹызмагара едиб Гуран кими гәләмә верән бир инсан кими таныјырды. Бу китаб мәрасиминә гәдәр о да Салман Рүшдү вә Рафиг Тағы кими бир адам иди.

Әлбәттә, шәриәтдә мәсҹиддә дүнјәви сөһбәтләр етмәнин мәкруһ олдуғуну һамы билир. Мәсҹид намаз вә моизә (өјүд) үчүндүр. Бәзи шиширдәнләр бу иши “мәсҹидлә елмин вәһдәти” кими сырымаға чалышыр. Амма бу иши “Ислам вә елм” мөвзусујла гарышдырыблар. Бәли, Исламда елм вар, Ислам елмин әлејһинә дејил. Амма буну мәсҹиддә етмәзләр ки. Јох дејирсинизсә ки, ора мәсҹид јох бир отаг иди, о заман нијә рекламларында мәсҹид кими гејд етмисиниз? Һәтта мәсҹидләрдә шеир демәк мөвзусунда бәһс едәси олсаг, иҹазә верән алимләр бу шеирләрин дини мәдһијјәләр олаҹағы тәдирдә иҹазәли олдуғуну демишләр. Һалбуки һәмин китабда сәрхошлуг-филанла бағлы ҹүмләләр јер алмагдадыр. Нә чох әһли-бејт шаири вар иди ки, онлары да реклам етмәк оларды. Бир даһа тәкрар едәк ки, Делҝерани өзү һансы елмин, интеллектин адамыдыр ки, онун китабыны “мәсҹиддә елм” кими сырымаға чалышырлар. Һеч онун олмајан јарадыҹылығыны индијә гәдәр (инди ону мүдафиә едәнләр арасында) һеч ким охумамышды. Әҝәр мәгсәд һансыса бир динсизи динә ҹәлб етмәкдирсә, буну башга ҹүр дә етмәк оларды. Онун да пешиман олуб дини тәһгир етдијинә ҝөрә төвбә етмәси тәләб олунмалыјды. Чүнки инсан сәһвини етираф едәндә мүсәлманлардан әфв диләмәлидир.
6403 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...