Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Касым 2019

Һакимијјәт һәтта өз тәрәфдарларыны мејдана чыхартмаға горхур. Чүнки...

Јәгин ки, әввәлки вә индики митингләрдә мүхалифәтин вә халгын аз бир гисминин мејданлара чыхыб етираз етмәсинә сабаһы ҝүн ТРОЛЛАР васитәсилә мәсхәрә едән һакимијјәтин нә митингләрдә, нә дә башга ҝүнләрдә өз тәрәфдарларыны күчәләрә чыхармасынын шаһиди олмамысыныз. Бу һакимијјәт, шәхсән Илһам Әлијев үмумијјәтлә инсанларын һәтта өз тәрәфдарларынын мејданлара чыхмасындан горхуб чәкинир.
Дүздүр ки, ара-сыра Һафиз Һаҹыјевин, Гүдрәтин вә с. “ҹиб мүхалифәтинин” митингләринә сечкигабағы ЈАП нүмајәндәләри 250-300 манат вердикләри мүәллимәләри, һәкимләри ишләрини әлләриндән алмаг һәдәсијлә бу ҹүр митингләрә ҝөндәрибләр. Сајт, гәзет нүмајәндәләри белә адамлардан мүсаһибә алыб онларын һара ҝәлдикләрини сорушублар. Онлар исә һара вә нијә ҝәлдикләрини билмәјибләр. Садәҹә дејибләр ки, мәктәбдән ҝөндәрибләр ҝәлмишик.

Билирсинизми нијә һакимијјәт өз тәрәфдарларыны мејдана чыхармыр? Бир нечә еһтимал ола биләр. Биринҹиси будур ки, үмумијјәтлә һакимијјәт, шәхсән Илһам Әлијев һәтта өз тәрәфдарларынын (әҝәр варса) мејдана чыхмасындан горхур. Чүнки арада гаршыдурма јарана биләр, бу инсанлар бирдән бирә дәјишилиб һакимијјәтин әлејһинә ајаглана биләрләр.
İкинҹи еһтимал будур ки, Илһам Әлијев үмумијјәтлә халгы севмир. Неҹә ки, халг ону севмир. Онун бу халгдан олмамасыны дејәнләрин сөзләринин сүбуту олараг бу нүансы габартмаг олар. О, бу халгдан бири дејил вә халгы севмир.

Үчүнҹү еһтимал будур ки, Илһам Әлијевин үмумијјәтлә тәрәфдары дејилән бир адам јохдур. Чүнки ону дәстәкләмәк үчүн мәктәб мүәллимләри мејданлара ҝөндәриләндә онлар тез бир заманда јалтаг инсан кими нәзәрләрдә галырлар. Әлбәттә мәҹбур галыб мејданда садәҹә ҝөрүнәнләр јох, һәгигәтләрә ҝөз јумуб јаландан тәриф едәнләр бу ҹүрдүр. Елә билмәјин ки, онларын мејдана чыхартмаға адамлары јохдур. Вардыр вә чыхарырлар да. Мәсәлән, “Ата”, Аташ”, јахуд “Атасыз” кими ад чыхаран журналист, полис нә олдуғу билинмәјән бир инсан артыг сосиал шәбәкәләрдә мәшһур олуб. Адам митингләрә ҝедир, журналист олдуғуну дејир, һәтта ханымлар тәрәфиндән сөјүлүр, тәһгир едилир. Башга бир “мүдафијәчи” дә “һафтава Магсуд” адыјла шөһрәт тапыб. Һеч ЈАП-ын әлдәгајырма зурналистләри вә гәзетләри, сајтлары да адамларыны бу ҹүр мејданлара ҝөндәрмир. Чүнки һеч ким әслиндә Илһам Әлијевин бадына ҝетмәк истәмир. Онлар да артыг билир ки, Әлијевләрин ҝедән вахтларыдыр, бу дөнәмдә һәлә ки, онларын хејринә һеч ким иш ҝөрмәк истәмир. Бу да о демәкдир ки, әслиндә мејдана јығылан бир нечә инсан, һәвәскар чәкилиш апаран, јахуд журналист ҝөдәкчәси ҝејинән бир дәстә журналист әслиндә Әлијев һакимијјәтинә галиб ҝәлән инсанлардыр.
6058 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...