Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Аралык 2019

Әли Һәсәновун һансы үрәји хәстә иди?

Азәрбајҹанда игтидар ТРОЛЛАРЫНЫН башында дајанан јәни ТРОЛБАШЫ олан Әли Һәсәнову президент ИТИ ГОВАН КИМИ ГОВАНДАН СОНРА өзү белә ачыглама вериб деди ки, үрәјиндән инфаркт олуб. Өзү дә әҝәр јанылмырыгса дедијинә ҝөрә үрәјинин вәзијјәти һал-һазырда она ишләмәјә имкан вермир.

Тәбии ки, ТРОЛБАШЫНДАН бу сөзләри ешидән кими һәр бир азәрбајҹанлынын ағлына бу суал ҝәлир: Мәҝәр Әли Һәсәновун үрәји вар иди? Тәбии ки, бундан габаг о дәфәләрлә ләнәтләниб, һәр ҹүр тәһгирләрә мәруз галыб, нә гәдәр инсан ону гарғыјыб. Инди бүтүн бунлардан сонра онун бу вәзијјәтә дүшмәси тәәҹҹүблү дејил.
Бөјүкләрин дилиндә “биздә Әли рәһми вардыр” дејә бир дејим вардыр. Амма биз һансыса азәрбајҹанлынын ТРОЛБАШЫЈА рәһминин ҝәлмәсинә инанмырыг. Чүнки ТРОЛБАШЫ Азәрбајҹанын мүсәлман, Имам Әли (ә) ашиги олан халгына ган уддуран Језид һакимијјәтинин мүһүм ТРОЛЛАРЫНДАН вә адамларындан бири олуб. Онун үрәк хәстәси олдуғуну ешидән нә чох адам “бетәр олсун”, “сағ әли о бириләрин башына” кими сөзләр, шәрһләр јазмагдан чәкинмирләр.

Бу јердә истәрдик диггәтинизи бир мәсәләјә јөнәлдәк. Билдијимиз кими буҹүр дашүрәк мәхлуглардан башга саф, тәмиз, пак инсанларын да башына белә һадисәләр ҝәлә биләр. Мәсәлән, һансыса бир пак инсанын, Аллаһын һәгиги бәндәсинин дә үрәкағрысы кими бир хәстәлији ола биләр. Буну она ҝөрә јазырыг ки, бәзиләри сәһвә дүшмәсинләр. Бәс пак бир инсанын да Әли Һәсәновун да үрәјинин ағрымасыны неҹә шәрһ едә биләрик? Әҝәр милјонларын һаггыны алан буҹүр виҹдансыз, алчаг инсанларын да үрәји ағрыјыр, пак инсанлар да үрәк ағрысына мүбтәла олурса дејилә биләр ки, онда Һәсәновун хәстәлији етдији ҝүнаһлар, алдығы аһлар вә гарғымалар уҹбатындан дејил. Чүнки пак, нәҹабәтли инсанларын да үрәји ағрыја биләр. Бу, чохларынын дүшдүјү сәһв дүшүнҹәләрдән биридир.

Бәли, пак, нәҹиб инсанларын да үрәкағрысы кими бир хәстәлији ола биләр. Белә олан һалда исә үрәкағрысы вә бу кими башга хәстәликләрин илаһи бир имтаһан олдуғуну дејә биләрик. Амма ортада бир әламәт, мејар олмалыдыр ки, онун васитәсилә Һәсәнов кими дебилләрлә пак инсанлары бир-бириндән ајыра биләк. О мејар да һәмин инсанын өзүдүр. Јәни пак, нәҹиб, Аллаһ бәндәси олан бир инсанын бу ҹүр олмасы, Аллаһа олан бәндәчилији, пак гәлбли, әмәли-салеһ олмасы онун башына ҝәлән бәланын, хәстәлијин илаһи имтаһан олдуғунун ҝөстәриҹисидир. Амма хәбис бир режимин ТРОЛЛУҒУНУ узун илләр едән алчаг, даш үрәкли бир адамын белә бир хәстәлијә тутулмасы онун бу гәдәр инсанын аһыны алмасы, халгын ону гарғымасы нәтиҹәсиндә баш вермишдир.

Ону да гејд едәк ки, Әли Һәсәнов кими рәзилләрин белә бир хәстәлијә дүчар олмасы гәтидир, лакин онун вәзифәдән узаглашдырылмасы буна ҝөрә олмајыб. О, өзүнү тәмизә чыхартмаг үчүн белә дејир. Чүнки буҹүр дүнјапәрәст инсанлар хәстәлијә тутулан кими мүалиҹә олунмаг үчүн үз тутурлар Исраил, Алманија, Америка кими өлкәләрә. Бир заманлар бу хәбис режимин атасы да үрәк хәстәлијинә мүбтәла олдугда истефа вериб һакимијјәтдән ҝетмәди. Мүалиҹә үчүн Америкаја јолланды.
Белә дашүрәклиләр башгалары үчүн дә ҝөрк олмалыдыр.
2376 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...