Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Аралык 2019

Нијә Илһам Әлијевдән башга һеч ким биринҹи шәхс ола билмәз?

Бәләдијјә “сечкиләринә” сөзарды...

Нијә анҹаг Әлијевләр өлкәдә биринҹи, икинҹи шәхс олмалыдыр?

Биз һәрдән дејәндә ки, өлкәдә бүтүн сечкиләр халг тәрәфиндән бојкот едилмәлидир, ағыз бүзәнләр, гаш чатанлар, истеһза едәнләрә раст ҝәлирик. Бу халга үз верән нә бәдбәхтликдирсә бәзиләри артыг истәр-истәмәз гәбул едиб ки, Азәрбајҹанда тарих боју бир аилә - Әлијевләр бу өлкәнин биринҹи, икинҹи шәхсләри ола биләрләр. Бу, бүтөв бир халга тәһгирдир. Јәни, бу аилә бүтөв бир халгы, сәни, мәни, сәнин атаны, бабаны тәһгир едиб дејир ки, онлар биринҹи, икинҹи шәхс ола билмәзләр. Анҹаг Әлијевләр бу имтијаза маликдирләр. Өлкәни дә дүз-әмәлли идарә еләсәләр ҹәһәннәм, дејәрсән ки, јахшы аилә 100 ил дә галса һакимијјәтдә, гој галсын. Амма бунларын идарәчиликләри дә бир гара гәпијә дәјмир.

Бахын, ата Әлијев заманында ики дәфә президент сечилмишди. Ганун үчүнҹү дәфә президентлијә намизәд олмасына иҹазә вермәдији бир һалда мин ҹүр бәһанә ујдуруб үчүнҹү дәфә намизәдлик вермишди. Бунлар әслиндә конститусијаја да һөрмәт етмирләр. Өзләринин јаздыглары ганунлар белә өзләри үчүн мөтәбәр дејил. Һ. Әлијевин заманында о дејирди ки, өлкәдә мәндән өндә ҝедән олмамалыдыр. Бу азмыш кими өлкәнин икинҹи шәхси дә онун оғлу Илһам Әлијев иди. Чүнки мәгсәд һакимијјәти она өтүрмәк иди. Инди дә Илһам Әлијев 16 илдир ки, һакимијјәти гәсб едиб әл чәкмәк истәмир. Бунунла бәрабәр өз һәјат јолдашыны да өлкәнин икинҹи шәхси елан едиб. Инди дә сөз ҝәзир ки, ҝүја һакимијјәти һәјат јолдашына өтүрмәји планлашдырыр. Бунунла да битмәјәҹәк. Әҝәр халг бир иш ҝөрмәсә бундан сонра һакимијјәти Һејдәрә өтүрәҹәкләр. Ондан сонра сүлалә һакимијјәти кими 2-ҹи Һејдәр, 3-ҹи Һејдәр, 2-ҹи Илһам, 3-ҹү Илһам дејә узанаҹаг.

Инди белә бир шәраитдә, бир диктаторун, нә кечмиши, нә индики һәјаты пак, тәмиз олмајан, халгын ҝөзүндә һеч заман дәјәри олмајан сәришдәсиз, савадсыз, баҹарыгсыз, хәјанәткар командасы олан бир аиләнин гәсб еләдији һакимијјәтдә һансы сечкидән сөз ҝедә биләр? Бәзиләри өзләринә тәсәлли вә тохтаглыг вериб дејир ки, хејр, өлкәдә ислаһат ҝедир, назирләр, башчылар дәјишир, парламент бурахылыр вә с. бүтүн бунлар дәјишиклик демәкдир. Хејр, белә дејил. Бүтүн бунлар ојун-ојунҹагдыр. Нә гәдәр бунларын тәкәббүрлүкләри, биринҹи шәхс, икинҹи шәхс олмаг фикирләри арадан ҝетмәсә бу иш дүзәлән дејил. Ола биләр ки, јени парламентдә вә бәләдијјә сечкиләриндә ҝөрмәк истәдикләри бир-ики игтидар олмајан адлары ора салсынлар. Амма Илһам Әлијевин разылығы илә олаҹаг, халгын јох.

Инди кимсә дејә биләр ки, әшши мүхалифәти ҝөрмүшүк дә, онларданса Илһам јахшыдыр, бу да јанлыш фикирдир. Азәрбајҹанда нә чох сијасәтчиләр, савадлы, зијалы инсанлар вар ки, онларын да һаггыдыр өлкәдә президент сечилсин. Амма Илһам вә кланы буна имкан вермир. Һалбуки онлар Илһам Әлијевдән гат-гат тәмиз, инсан, һуманист, демократ, мәнәвијјатлы адамлардыр. Ахы, иш орасындадыр ки, Әлијев дә дүзҝүн идарәчилији баҹармыр. Ағзынын данышығыны билмәмәсиндән тутмуш тәјин етдији назирләр, иҹра башчылары, депутатлара гәдәр бөјүк әксәријјәти лазымсыз, јанлыш, батил сөзләрдән вә инсанлардан ибарәтдир. Она ҝөрә дә халг бу гәдәр өзүнүн тәһгир олунмасына јол вермәмәлидир.

Бүтүн халгын, мүхалифәтин сечкини бојкот етмәси о демәкдир ки, биз бир аиләни илләр узуну өзүнү биздән үстүн һесаб етмәсини гәбул етмирик.
5730 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...