Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Оҹак 2020

Бу һесабла Азәрбајҹанда милләт ҹанлы өлүдүр

Вәтәндашын “л” һәрфи дөвләтин јанында “р” һәрфи дејилсә...

Азәрбајҹанда нөвбәти гәрибә бир һадисә баш вериб. Бир нәфәр интиһар едиб. Амма гәрибәлик бир нәфәрин интиһар етмәси дејил. Белә һаллар чох баш верир. Гәрибәси будур ки, бу адам иш тапа билмәдијиндән, достунун дедијинә ҝөрә сигарет, јол пулуну башгаларындан алмасындан артыг безиб вә ҹанына гәсд едиб. Мәрһумун досту дејир ки, о, бир чох иш јеринә мүраҹиәт етсә дә рәдд ҹавабы алыб. Әсил гәрибәликсә бурдадыр. Демәли вәтәндаш “р” һәрфи дүзҝүн тәләффүз едә билмәдији үчүн ишә ҝөтүрүлмәјиб. (Чох заман “р” һәрфин тәләффүз едә билмәјәнләр “р” әвәзинә “л” дејир) Досту исә јахшы сөз дејир. Дејир ки, бу инсан әсҝәрлијә јарарлы олуб, о заман демәјибләр ки, “р” һәрфини дүзҝүн тәләффүз етмирсән, амма МАХЕ кими ишә ҝөтүрмәјибләр ки, “р” һәрфини дүзҝүн тәләффүз етмирсән, бәс нәтиҹәдә мәрузә етсән баша дүшүлмәз.

Бу јердә јадыма Ислам Пејғәмбәри Һәзрәт Мәһәммәдин (с) бир мүбарәк сөзү дүшдү. О Һәзрәт (с) азанчы Билал азан охујанда “ш” һәрфини “с” кими тәләффүз едирдисә дә ону бу шәрәфли пешәдән, мүәззинликдән чыхартмады. Әксинә бујурду ки, Билалын “с” һәрфи Аллаһын јанында “ш” һәрфидир.

Амма бу ҝүн дини дөвләтдән ајыран зеһнијјәт, дини јахын бурахмајыб, руһанини, диндары һәбс едән залым инсанлар бир вәтәндашын “л” һәрфини “р” кими гәбул едә билмирләр. Һәмчинин Пејғәмбәр (с) “бир нәфәр фәрјад етсә, фәрјадына ҹаваб вермәјән биздән дејил” мәзмунлу чыхыш етдији һалда Исламы бәјәнмәјән “ҝавурлар” интиһар едән бу вәтәндашы јада салмыр, иш вермәјәнләри ҝүнаһландырмыр, ибрәт алмырлар. Мәҝәр бурда гәбаһәтми вар? Нә олуб мәҝәр? Бүтүн ҝүнү депутатханада ҝиҹ-ҝиҹ ағзына ҝәләни данышан депутатлардан писдирми “р” һәрфини тәләффүз едә билмәмәк? Бүтүн ҝүнү чыхыш едәркән ҝүлүш објектинә чеврилән Илһам Әлијевин чыхышларындан, Һаҹыбаланын, Метро Тағынын, “Алабала” ширкәтинин “саһибинин” сәрсәмләмәләриндән даһамы писдир? Тәбии ки, јох. Әсас мәсәлә одур ки, јетимин пулу, дајдајы олмајыб. Чүнки пулун һөкмранлыг етдији, рүшвәтин түғјан етдији дөврдә белә шејләр бәһанәдир. Даһа ҝүлүнҹү дә елә будур ки, өлкәдә дөвләт сәвијјәсиндә “р” һәрфи “һ”, “ү” һәрфи “ө”, “ш”, “р” һәрфи, “в” һәрфи “м” һәрфијлә әвәзләниб. Јәни рүшвәт һөрмәт олуб. Бу алчаглыгдан данышын.

Демәли, белә чыхыр ки, бу һесабла Азәрбајҹанда милләт ҹанлы өлүдүр. Ҝүҹлү еһтималла беш гапыдан үчү ишсиз-ҝүҹсүз адамдыр. Јәни залым анти-мүлли үнсүрләр бу халгы фактики олараг интиһар ипиндән асыб. Һамымыз ҹанлы өлүјүк.
1957 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...