Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Март 2020

Дин дејәндә "чыхма" чыханлар, "ҝетмә" ҝедәнләр, "өртүн" өртүнмәјәнләр...

Аллаһа һамыдан шикајәт едән суријалы көрпә...

Корона демәк олар аләми бүрүјүб. Амма ахирәти вә өлүмү анмаг, Аллаһа ибадәт үчүн дә јахшы фүрсәтдир. Бир јандан диндарлар дуа едирсә, динсизләр дә диндар олмаға башлајыб. Һәтта дејирләр ки, христианлар ҝәлиб мүсәлман ибадәтҝаһларында ибадәт едир.

Һәгигәтән дә нә бөјүк гәләт еләмишик ки, белә бир бәлаја, имтаһана – нә дејирсиниз дејин – дүчар олмушуг. Чүнки нә демәјинизин бир фәрги вә өнәми јохдур. Нәтиҹәдә ҝедирик.

Әввәлләр кимләрсә корона илә зарафатлашдыса, сатирик филмләр, клипләр дүзәлтдиләрсә дә артыг һамы корона илә барышыб, фәгәт үмидләр ҝөјләрә (Аллаһ гәсдијлә) тикилиб.

Јадыма суријалы көрпә дүшдү. Һамымыз о суријалы көрпәјик. Дүнјадан коронадан гуртуландан сонра дүзәлмәк артыг бизә ваҹиб олаҹаг. Чүнки Аллаһ бу дәфә гәләтләримиздән кечди демәкдир. Бу имтаһандан үзүағ чыхандан сонра Али Сәудун, Американын, Исраилин башына дүнјаны коронавирус етмәк лазымдыр. Чүнки фәрди ҝүнаһларымыз варса да ки, бу залымлар, динсизләрин дүнјада мәзлумлара зүлмләр етдикләрини ҝөрдүк вә сусдуг. О, суријалы ушаг – зүлмә мәруз галан, зүлм илә дәнизә атылан көрпә бүтүн дүнја демишди ки, Аллаһа һамыныздан шикајәт едәҹәјәм. Тәбии ки, тәкҹә о јох. Затән бүтүн јәмәнли, суријалы, фәләстинли, ираглы, әфганистанлы көрпәләр һәмин суријалы көрпә иди. Садәҹә онлар ҝизлин шикајәт етдиләр, суријалы ачыг-ашкар һәдәләмишди. Инди америкалар, натолар, бмтләр, али-сәуд коалисијасы ордуларыны бир ушағын аһы әлејһинә ишә салсын ҝөрәк.

Ҝәләк фәрди ҝүнаһлара... Нә гәдәр дедиләр ај балам, дин дејир ки, чылпаг бајыра чыхма. Артыг һеч беш дәнә чадра ҝејиниб чыхмаг да олмур. Ҝәрәк хүсуси горума ҝејимләри ҝејинәсән. Дин деди ки, араг, алкол, шејтан нәҹиси верилән јерә ҝетмә, амма ҝетдиниз. Инди һеч јерә ҝедә билмирсиниз. Дин деди ки, намәһрәмә әл вериб ҝөрүшмә, инди доғма баланызы өпә билмирсиниз. Аллаһ ҝеҹ едәр ҝүҹ едәр. Одур ки, башымызы даша дөјүб “гәләт еләмишик” сәдаларыны әршә дирәмәлијик.
2020 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...