Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Касым 2020

Вилајәти: Гоншу өлкәләрдә әмин-аманлыг олмадан Иранда тәһлүкәсизлик ола билмәз-Азәрбајҹан халгыны тәбрик едирик

Али Мәгамлы Рәһбәрин сијаси мәсәләләр үзрә мүшавири дејиб: “Иранын милли тәһлүкәсизлији гоншу өлкәләрдә әмин-аманлыг олмадан мүмкүн дејил.”

Бу ҝүн (16 нојабр) Иранда “Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Давамчылары” вебинары кечирилиб. Вебинара гатылан Ислами Ојаныш Бејнәлхалг Ассамблејасынын баш катиби Әли Әкбәр Вилајәти Гарабағ мөвзусуна тохунараг дејиб: “Иран Азәрбајҹан вә Ермәнистанла, һабелә Нахчыванда Азәрбајҹанын бир һиссәси илә ортаг сәрһәдләрә саһибдир. Дүнјада һеч бир өлкә белә өзәлликләрә малик дејил. Бу сәбәбдән Иранын Азәрбајҹан вә Ермәнистанын гоншусу кими Гарабағ мөвзусуна ҹидди јанашмасы вә она дахил олмасы мәнтиглидир.”
Доктор Вилајәти чыхышынын диҝәр һиссәсиндә вурғулајыб: “Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри тәкид етди ки, Азәрбајҹанын ишғал едилмиш торпаглары бу өлкәјә гајтарылмалыдыр. Бу торпагларын Азәрбајҹана гајытмасы бөјүк уғурдур вә бу мүнасибәтлә Азәрбајҹан Республикасыны тәбрик едирик. Һабелә, Али Мәгамлы Рәһбәр вурғулады ки, бејнәлхалг сәрһәдләр тохунулмаз галмалыдыр. Онун фикринҹә, бүтүн мүнагишәләрин көкү бејнәлхалг сәрһәдләрдә јаранмыш гопарылмалардадыр.”

Доктор Вилајәти гоншу өлкәләрдә әмин-аманлығын Иранын да тәһлүкәсизлијинә тәсир гојдуғуну билдирәрәк дејиб: “Инанырыг ки, Иран Ислам Республикасынын милли тәһлүкәсизлији гоншу өлкәләрдә әмин-аманлыг олмадан мүмкүн дејил.”
Али Мәгамлы Рәһбәрин мүшавири даһа сонра дејиб ки, бөлҝәдә мүһарибәнин баш вермәси бизим азәри гардашларымызын шәһид олмасына вә ермәниләрин һәлак олмасына сәбәб олур. Она ҝөрә дә мүһарибәнин гаршысыны алмаг лазымдыр.
О әлавә едиб: “Бу мөвзуда ролу оланлар даһа тез һәрәкәтә кечмәли идиләр ки, һагг саһибинин һаггы өзүнә гајтарылсын. Бу мәсәләнин бөлҝәдән гыраг өлкәләрә аидијјаты јохдур. Иран әдаләтли сүлһүн јаранмасы үчүн тәлаш ҝөстәрәҹәк. 

Азәрбајҹанын ишғал едилмиш шәһәрләри азад едилмәли иди вә Азәрбајҹан халгы бу иши һәјата кечирди. Бу мүнасибәтлә биз бир даһа Азәрбајҹан халгыны тәбрик едирик. Чүнки бизим Азәрбајҹан Республикасы илә гардаш, дост, тарихи вә мәдәни мүнасибәтләримиз вардыр.”

Вилајәти билдириб: “Һәмишә Әһли-бејт (ә) ашиги вә мүдафиәчиләри олмуш азәриләрин арасында вәһаби, тәкфирчи вә бәднам кечмиши олан террорчуларын олмасы мәнасыздыр. Она ҝөрә дә Азәрбајҹан халгы өзү өз торпагларыны азад етсин вә вәһаби террорчуларынын Иранын шимал сәрһәдләриндә һүзуру накам галаҹаг.”
Бөлҝәнин тәһлүкәсизлијинин инкаредилмәз бир зәрурәт олдуғуну вурғулајан Вилајәти дејиб: “Али Мәгамлы Рәһбәрин Гафгаз барәдә сөзү Иран Ислам Республикасынын бу бөлҝә илә бағлы мөвгеиндә сон сөз һүгугу дашыјыр вә стратежи принсипдир, онун сөзләринә там әмәл едилмәлидир.”


1619 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...