Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Оҹак 2021

Тәһриф олунмуш Инҹил вә тәһрифдән узаг Гурана әмәл етмәјәнләр

Навалныдән өтрү етираз едәнләр барәдә бир нечә кәлмә

Русијада Навалныдән өтрү етиразлар башлајыб. Адамы һәбсә атмағына ҝөрә Путини пешман едибләр. Башга сөзлә десәк Путини өлкәдә етиразчыларла үз-үзә гојуб. Милләт дә архасында мөһкәм дајаныб. Һәлә ки, бу вахта гәдәр мөһмәк дајаныб демәк олар. Һалбуки бу мәсиһиләрин мүгәддәс билдикләри, амма тәһриф олунмуш Инҹилиндә Һәзрәт Исанын адындан (ә) дејилир ки, кимсә үзүнә түпүрсә, шапалаг вурса, о бири тәрәфини дә чевир, гој о тәрәфдән дә вурсун. Одур ки, бунлар Инҹили елә-белә, сөз ҝәлиши мүгәддәс билирләр. Өзләри дә инаныр ки, бир пејғәмбәр онлара белә демәз. Буна ҝөрә дә Инҹилә әмәл етмәјиб о бири јанагларыны Путин шапалагласын дејә чевирмәјибләр. Әксинә, Навалныны һәбсдән чыхармаг истәјирләр ки, онун башчылығы алтында Кремлдә габагларына ким чыхса шапалагласынлар. Һәтта, Путин олса белә.

Бир дә бизим Гуран әһли мүсәлманларымыза бахын. Гуран бујурур ки, "...Һәгигәтән, бир гөвм өз һалыны дәјишмәјинҹә Аллаһ о гөвмүн һалыны дәјишмәз..." (Рәд 11) 
Биз дә бу христианлар кими Гураны тәрк еләмишик. Аллаһын Навалнысы вә донуз јејән христианлар агибәтләрини дәјиширләр, Гурана әмәл едирләр, биз исә онларын тәһриф едилмиш инҹилинә әмәл едирик. Чүнки тәрк етмәсәјдик чохдан Һаҹы Мөвсүм, Һаҹы Абҝүл, Һаҹы Таледән өтрү етиразлара башламышдыг. Һалбуки бу христианлар билирләр ки, онларын Аллаһы, пејғәмбәри онлары зилләтә дәвәт етмәз, мүтләг о китаб тәһриф олунуб. Одур ки, о китабдан, ән азындан һәмин маддәсиндән гачырлар. Амма, биз билирик ки, Гуран тәһриф олунмајыб. Гуранын зикр етдијимиз ајәси һәгигәтдир. Бундан башга бүтүн ҝүнү Имам Һүсејнин (ә) кишилијиндән данышырыг. Дејирик ки, Имам Һүсејн (ә) зүлмә разы олмады, гијам етди. Имам (ә) да Гурандан әлавә бизи зилләтдән узаг олмаға чағырыр. Амма, әмәлдә һеч бир шеј јохумуздур. Тәәссүф ки, Имам Һүсејн (ә) мәҹлисләримиз језидләрин нараһат олмасына сәбәб олмур. Әксинә, ҝүнүмүзүн језидләри, шимрләри дејир ки, сиз минбәрләрдә, орда-бурда Имам Һүсејндән (ә) данышыб Језид ибн Мүавијәни (Аллаһ икисинә дә ләнт еләсин) ләнәтләјин. Башга ишлә дә ишиниз олмасын. Аллаһ еләмәмиш, дилимиздән дүшүрмәдијимиз Имам Һүсејн (ә) мәҹлисләри језидләрин һәлә галмасынын, мөһкәмләнмәсинин гаршысыны алмыр.

Амма, ҝеҹ-тез һәбсдә олан азадлыг ҹарчыларындан ән азындан бир “Навалны” дүзәлтмәјин вахтыдыр.
1543 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...