Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Шубат 2021

Имам Хомејни: Инсан мүсафирдир

Инсан мүсафирдир. Һәр бир мүсафирин минији вә азугәси олмалыдыр. Инсанын азугәси онун хисләтидир. Бу сәфәрин минији чох горхулу вә тәһлүкәлидир. Бу јол гаранлыг, дар, гылынҹдан ити, түкдән назик (1) вә мәрдлик һиммәтидир. Бу гаранлыг јолун ишығы иман вә бәјәнилмиш хүсусијјәтләр, ҝөзәл әхлагдыр. Әҝәр бир кәс сүстлүк ҝөстәрсә, бу јолдан кечә билмәјәҹәк, үзү үстә ода дүшәҹәк, зилләт торпағы илә јексан олаҹаг, һәлакәт учурумуна дүшәҹәк. Бу јолу кечә билмәјән кәс ахирәт сиратыны да кечә бимәјәҹәк.
(“Шәрһи чеһел һәдис”, сәһ. 98.)

Бу аләмдә дүзҝүн нүбүввәт вә вилајәт јолунда аддым ата билсән, Әли ибн Әбу Талибин (ә) вилајәт јолундан сапынмасан, ајағын бүдрәмәсә, сиратдан кечмәкдә сәнә горху јохдур. Чүнки сиратын һәгигәти вилајәтин батини сурәтидир. Һәдисдә дә ҝәлмишдир ки, Әмирәлмөминин Әли (ә) сиратдыр. (2) Диҝәр бир һәдисдә дејилир: “Бизик сирати-мүстәгим.” (3) Ҹамиә зијарәтиндә ҝәлмишдир: “Сиз бөјүк јол вә мөһкәм јолсунуз.” (4) Һәр кәс бу јолда мүгавимәтлә һәрәкәт етсә вә гәлбинин ајағы титрәмәсә, ахирәт сиратында да ајағы титрәмәз вә ҝөзгамашдырыҹы илдырым сүрәтилә орадан кечәр.
(“Шәрһи чеһел һәдис”, сәһ. 360.)

Бу дүнја, бизим өтүб-кечмәли олдуғумуз бир дүнјадыр. Әбәди јашајаҹағымыз дүнја дејил. Бу бир јолдур. Елә бир јолдур ки, өвлијаларын ону ҝетдији кими дүз ҝедә билсәк, хошбәхтик. Пејғәмбәрләр вә өвлијалар ҹәһәннәм одуну ҝөрмәдән бу сиратдан кечәҹәкләр: “Биз кечдик вә ҹәһәннәми сөнмүш ҝөрдүк.” (5) Әҝәр (Аллаһ еләмәмиш) бурада, бу јолда ајағымыз сүрүшсә, орада да бу сүрүшмә баш верәҹәк, ајағымыз сүрүшәҹәк, чәтинликләрә дүшәҹәјик.
(“Сәһифеји-Имам”, ҹ. 3, сәһ. 235.)

1. “Биһарул-әнвар”, ҹ. 7, китабул-әдли вәл-мәад, бабу мувафигил-гијамәти вә зәмани мәксин-наси фиһа, сәһ. 125, һәдис 1.
2. “Мәанил-әхбар”, бабу мәнис-сират, сәһ. 32, һәдис 2.
3. “Мәанил-әхбар”, бабу мәнис-сират, сәһ. 35, һәдис 5.
4. “Ујуни-әхбарур-Рза”, ҹ. 2, сәһ. 274.
5. “Елмул-јәгин”, ҹ. 2, сәһ. 971.
4069 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...