Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Нисан 2021

Истиғфар нәдир?

Бир нәфәр Имам Әмирәлмөминин Әлинин (ә) јанында деди: Әстәғфируллаһ (Аллаһдан бағышланмаг истәјирәм).
Һәзрәт она бујурду: Анан вајына отурсун! Истиғфарын нә олмасыны билирсән (ки, ону дүшүнмәдән дилинә ҝәтирирсән)? Истиғфар, уҹа мәгамлы дәстәнин дәрәҹә вә мәгамыдыр. 

Онун алты шәрти вардыр:

Биринҹиси, кечмиш ҝүнаһдан пешман олмаг;

İкинҹиси, ҝүнаһа гајытмағы һәмишәлик олараг тәрк етмәк гәрарына ҝәлмәк;

Üчүнҹүсү, бојнунда зијан вә ҝүнаһ олмајан паклыгла Аллаһа говушмағын үчүн инсанларын һагларыны әда етмәк;

Дөрдүнҹүсү, сәнә ваҹиб олмуш, еләҹә дә әлдән чыхардығын (јеринә јетирмәдијин) һәр бир шејин һаггыны (гәзасыны) јеринә јетирмәк;

Бешинҹиси, сәј ҝөстәриб (бәдәниндә) һарамдан јаранмыш әти һүзн вә кәдәрлә о гәдәр әридәсән ки, дәри сүмүјә јапышсын вә онларын арасында тәзә әт битсин;

Алтынҹысы будур ки, ҝүнаһын ширинлијини бәдәнинә дадыздырдығын кими ибадәт вә бәндәлијин әзијјәтини дә она дадыздырасан. Белә олан һалда “әстәғфируллаһ” дејәрсән. 

(“Нәһҹүл-бәлағә”, һикмәт 418.)
793 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...