Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Мајыс 2021

Фазилабын атасы она, Фазилаб (канализасија) өз баласына тәрбијә верә билир, тәләбәнин атасы тәрбијә верә билмир?

Азәрбајҹанда ушагларын динә јөнәлмәсинин гаршысыны алмаға чалышырлар. Ачыг-ашкар дејә билмирләр ки, биз истәјирик ки, сизин ушагларыныз Бајрам Нурсуза чеврилсин, арвад кими бәзәниб-дүзәниб ефирә чыхсын, Фазилаб Гәзәнфәроғлу кими ҜӨЗӘҜИРӘНЛИЈИН, алачглығын рәмзинә чеврилсин, дејирләр ки, ушагларынызы зорла динә мәҹбур едирсиниз вә биз дә бунун гаршысыны алмаға чалышырыг.

Миллиликдән һеч бир әсәр-әламәти олмајан депутатханада бу һагда мајын 4-ү дәјишиклик етмәк фикринә ҝәлибләр. Депутатхананын Инсан Һаглары комитәсинин үзвү Фазилаб (канализасија) Гәзәнфәроғлу дејир ки, сөһбәт ушаглара зорла һиҹаб ҝејиндирмәк вә дини мәрасимләрә апармагдан ҝедир. Фазилаб дејир ки, ушаглар һиҹаба мәҹбур едиләндә, дини мәрасимләрә зорла апарыланда бу ушаглар сабаһ бөјүјүб хариҹи өлкәләрә охумаға ҝедир вә хариҹи дөвләтләрин милитанына чеврилир. Јаланса хариҹи өлкәләрин милитанына дөнәсән.
Фазилабы вә онун атасыны таныјан бир нәфәр дејир ки, онун атасы отел ишләдәндә ора фаһишәлик етмәк үчүн ҝәлирдиләр, атасы да бу ҹүр әјри-һарам ишләрдән пул газаныб Фазилабы һәмин пулла бәсләјиб буға бојда едирди. Демәли, фаһишәликдән пул газанан бир киши Фазилаб кими бир шәхсә дүзҝүн тәрбијә вериб ону вәтәнпәрвәр руһда бөјүдүр (һәр һалда Фазилаб өзүнү вәтән хаини һесаб етмир), амма ушагларыны ушаглыгдан һиҹаба сөвг едән, дини тәһсил үчүн хариҹи өлкәләрә јоллајан диндар, мөмин ата-аналар өвладларына дүзҝүн тәрбијә верә билмир, онлар да ҝедиб хариҹи өлкәләрин милитанына чеврилир? Белә чыхыр ки, бир заманлар “Мәнә сүбут един ки, Һејдәр Әлијев инсандыр” дејән Фазилаб ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК етмәклә, рүшвәт вермәклә бу ҝүн депутатханада Инсан Һаглары комитәсинин үзвү ола билир, амма өвладыны дини мәрасимләрә апаран аталар өвладларына дүзҝүн тәрбијә верә билмир?

Фазилабын өзү өз дини вә сијаси лидерини сатан бир сатгындыр, ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК, јалтаглыг етмәклә, рүшвәт вермәклә ҝедиб депутатханада отуруб, һакимијјәтә “депутат” олуб, амма диндар аиләнин ушағы милитан кими јетишәҹәк? Бу алчаг өзү президент сечкиләринә “ҹиб мүхалифәти” кими ҝедиб халга шоу ҝөстәрирди, инди ҝәлиб диндар аиләләрини иттиһам едир? Сиз өвладларыныза тәрбијә верә билмирсиниз. Сизин өвладларыныз өзүнүз кими милитан, ҜӨЗӘҜИРӘН, һарамхор адам ола биләр. Бизим өвладларымыз Аллаһа шүкүр диндар, вәтәнпәрвәр инсанлардыр. Гарабағы аланлар мүһарибә вахты сичан дешијиндә ҝизләнән Фазилабын балалары јох, хариҹи өлкәләрдә тәһсил алан дин тәләбәләри иди. Ушаглыгдан мәһәррәм мәҹлисләриндә бөјүјән, “Ја Һүсејн” дејән иҝидләр Шуша мәсҹидини фәтһ едиб орда намаз гылдылар.
2497 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...