Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Һазиран 2021

Ҹеҹелинин, Сәрдар Ортаҹын консерти вә мәсҹид гадағалары

Азәрбајҹанда залым режимин мәсҹидләрин ачылмасыјла бағлы олан гәрарындан һамынызын хәбәри вардыр. Әсас олараг дејирләр ки, 50 нәфәрдән чох адам олмасын, маска, дезинфекесион гајдалар, сосиал мәсафә риајәт едилсин. Ҝәләнләр ҸОВИД 19 әлејһинә олан ваксен паспорту ҝөстәрәрәк мәсҹидә дахил олсун, анҹаг намаз вахты мәсҹид ачыг олсун, 14 јашындан ашағы кимсә мәсҹидә бурахылмасын. Биз дә бу алчаглардан ҝүнләрдир сорушуруг ки, бәс нијә бу ахмаг гајдалар метроларда, автобусларда, супермаркетләрдә тәтбиг олунмур. Бүтүн бу суалалра ҹаваб вермәмәләри азмыш кими һәлә мәлум гәрар чыхан ҝүндән бу ҝүнә гәдәр өлкәдә Түркијәдән ҝәлән ики мүғәннинин консерт вермәсинә дә имкан верибләр. Дејәк ки, ҹамаат 250-300 манатлыг маашы олан ишини итирмәк истәмир, өлкәјә дә халгын ганына сусајан залым бир режим тәрәфиндән чохсајда автобус ҝәтирилмәдији үчүн мәҹбур олуб инсанлар бир-биринин үстүндә автобусда ишә ҝедирләр. Ај алчаглар, бәс Ҹеҹелинин, Сәрдар Ортаҹын консертләринә нә сөзүнүз? Бу баса-басда баса-бас јарадаҹаг консертләрин һеч јеридир? Адамлар орада маскаја риајәт етмир, азјашлы ушаглар ора бурахылыр, сосиал мәсафәјә риајәт едән јохдур, әксинә оғлан-гыз бир-биринин гарнына ҝирир аз галсын. Өзү дә мәсҹиддә олдуғу кими беш-он дәгигәлик (анҹаг намаз вахты) јох, бир нечә саатлыг консерт давам едир. Сонра бу режими Авропадан сөјәндә дејирләр ки, бизи нијә сөјүрсүнүз? Сиз елә сөјүлмәли алчагларсыныз. Мәсҹид әһли һәјалы, диндар олдуғу үчүн һәјасына сығыныб сизи сөјмүр. Мәсҹид әһлинин башына ҝәтирдикләрини башгаларынын башына ҝәтирәндә өлүнүзә гәдәр сөјүрләр. Сизин кими алчагларын уҹбатындан мүсәлман халг дини инанҹыны дүзҝүн јашаја билмир.

Залым режим ҹәһәннәмә, мүсәлман халг ајыг-сајыг олмалыдыр. Бунлар ҝөз ҝөрә-ҝөрә мүсәлманлары ода чәкмәк истәјирләр. Бир јандан мәлум гајдаларын хәбәрини јајыр, буну ГМИ тәрәфиндән “илаһи вәһј” кими халга сырымаға чалышырлар, диҝәр тәрәфәдән мүсәлман халга гыҹыг вериб әхлагсыз адамларын консерт кечиртмәсинә иҹазә верир, һәмин ганунлары консертдә тәтбиг дә етмирләр.

Мүсәлман халг бу ҹүр алчаглығын, шәрәфсизлијин гаршысында аҹиз вә һечнәсиз дајанмамалыдыр. Чүнки бу иши етмәклә онлар ачыг-ашкар бир халгы, өзү дә мүсәлман халгы веҹә алмырлар. Халг етираз етмәли, бу ҹүр алчагларын лајигли ҹавабыны вермәлидир.

Мәсҹидә ҝәлмәси гадаған едилән инсанлар Гарабағын алынмасында јахындан иштирак едән, ҹаныны верән мөмин оғулларын ана-баҹылары, гардашларыдыр. Онлар ҹанларыны вермәјиб ки, һәр алчаг, шәрәфсиз, әхлагсыз ҝәлиб һәмин јерләрдә консерт версин. (Сабаһ, бири ҝүн Әрдоған онларын Шушадакы консертини дә тәшкил едәҹәк.) Бурдан шәһидләрин һиҹаблы, дили зикрли, әли тәсбеһли аналары мәсҹидә ҝедә билмир, диҝәр јандан һансыса шәрәфсиз ҝәлиб онларын ганларыны тапдалајыб әхлагсыз консертләр верәҹәк, әхлагсыз режим дә буна ҝөз јумаҹаг, билә-билә онлар үчүн шәраит јарадаҹаг.

Она ҝөрә дә халг һејсијјәтли олмалы, бу ҹүр шәрәфсизликләрә мејдан вермәмәли, һаглы олараг әхлагсызлығын јығышдырылмасыны вә динин, мәнәвијјатын тәблиғ едилмәсини залым режимдән исрарла тәләб етмәлидир.
1072 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...