Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Һазиран 2021

Өзүнү Имам Рзанын (ә) дөврүндә һесаб едәнләрә Имамдан (ә) шәһадәт дәрси

Әввәлҹә имамәт сәмасынын сәккизинҹи ҝүнәши олан Имам Рзанын (ә) мүбарәк мөвлуд ҝүнү илә әлагәдар зәманә саһиби Имам Заман (ә) ағаны, еләҹә дә бүтүн мөминләри тәбрик едирик.

Икинҹиси исә истәрдик ки, бәзи мөминләр дилиндән дүшмәјән бир мәсәләјә тохунаг. Билдијимиз кими әзиз имамларымыз (ә) арасында тәкҹә Имам Һүсејн (ә) залым әлејһинә силаһлы гијама сарылыб. Диҝәр имамлар (ә) мүәјјән мәсләһәт әсасында вә лазыми шәраит јетишмәдији үчүн бу ҹүр ишдән чәкинибләр. Амма, бәзи мөминләримиз бу иши сәһв анлајыблар. Дүздүр, әзиз имамларымыз (ә) һәр саһәдә ән јүксәк зирвәдә олублар, еләҹә дә елм вә тәләбә јетишдирмәк саһәсиндә. Амма, онларын елмә, маарифә јүксәк гијмәт вермәси, тәләбә јетишдирмәси о мәнаја ҝәлмир ки, онлар зүлм әлејһинә гијам етмәјиб. Неҹә ки, Имам Һүсејн (ә) гијам етмәсинә бахмајараг һәм дә елм саһәсиндә дә јүксәк зирвәдә иди. Мәҝәр, Имам Һүсејн (ә) тәкҹә гијам едән, зүлм әлејһинә гијама галхан бир шәхс олуб? Мәҝәр, О Һәзрәтин (ә) тәкҹә бу хүсусијјәти вар иди? Әлбәттә ки, јох! Садәҹә Һәзрәтин (ә) хүсусијјәтләриндән бири дә бу иди. Әҝәр, Онун елми вә тәдбири олмасајды зәманәни вә вәзијјәти дүзҝүн дәјәрләндирә билмәзди. Зәманәни дүзҝүн дәјәрләндирән бир шәхс олмасајды үммәтин азғынлыг вә фитнәјә дүшмәсинә сәбәб оларды ки, бу ҹүр шәхс дә үммәтин имамы, фәзиләтдә бәнзәри олмајан Әһли-Бејтин (ә) бир үзвү ола билмәзди. Чүнки Әһли-Бејт (ә) Гуран һөкүнә әсасән бүтүн чиркинликләрдән пак гәрар верилиб.

Тәбии ки, бизим әгидәмизә әсасән Һәзрәт (ә) мәсум иди, етдији һәр иш һаглы иди. Амма, диҝәр мүсәлманларын нәзәриндә дә Имам (ә) – о ҹүр фәзиләт вә мәгам саһиби бир шәхс коркоранә гијам етмәзди. Демәли, елми вә чох ҝүҹлү бир дәјәрләндирмә баҹарығы вар иди. Диҝәр имамлар (ә) да о ҹүрдүр. Елм әһли олублар, ондан әлавә зүлмүн мүгабилиндә дә сусмајыблар. Тәәссүф ки, бәзи мөминләр имамларын (ә) шәһадәт ҝүнләрини гејд етсәләр дә санки аз галырлар онлары зүлм әлејһинә сусан шәхс кими танысынлар вә танытдырсынлар. Дүздүр, гејд етдијимиз кими мүәјјән мәсләһәти нәзәрә алыб силаһлы гијама, орду јығмаға, мүсәлманлары һакимијјәт әлејһинә галдырмаға ҹәһд етмәјибләр. Бундан башга тәрәфдарлары да лазыми һәддә јох иди.

Затән, өзләрини диҝәр имамларын (ә) дөврүндә һисс едиб сусан бир чох мөминләрдән кимсә тәләб етмир ки, онлар орду топласын, силаһлы гијама галхсын. Ән азындан һәмин имамларын (ә) етдији иши етсинләр. Сөзлә дә олса зүлм әлејһинә чыхсынлар. Һәмин мөминләр буну да етмир ахы. Мәсәлән, имамлар (ә) силаһлы гијам етмәмәсинә бахмајараг зинданда олублар. Онлар зиндана нијә дүшүбләр? Залым режимин мәддаһы олан, јахуд онларын зүлмү гаршысында сусан һансы инсанлар зиндана мәһкум едилибләр? Демәли, онлар зүлм әлејһиндә сусмајыблар, мүтләг зүлмү ифша едибләр вә буна ҝөрә һәбс едилибләр. Нәһајәт шәһадәтә чатыблар.
İмам Рза (ә) илә бағлы да мүһүм бир нүанс вардыр. О да бундан ибарәтдир ки, бәзи мөминләр һакимијјәтин зүлмләри гаршысында сусур вә дејирләр ки, Имам Рзанын (ә) һәтта һөкүмәтдә ишләјән адамы (Әли ибн Јәгтин) вар иди. Белә демәклә санки белә бир фикир формалашдырмаға чалышылыр ки, бу ҝүн биз дә ҝедиб һакимијјәтә тәмсил едилә биләрик, бурда нә вар ки? Амма, дәрд бурасындадыр ки, һеч ону да едән јохдур. Кимләрсә Әли ибн Јәгтин (р) кими һакимијјәтдә тәмсил едилә биләр. Амма, унутмајаг ки, бу иш о вахт иҹазәлидир вә Имам (ә) о шәртлә бу иши иҹазәли билирди ки, һәмин шәхс һакимијјәтдә галсын вә шиәләрин леһинә иш ҝөрсүн. Нәинки залым бир һакимијјәтдә тәмсил едилсин вә онун васитәсијлә зүлмү бир аз даһа чох етсинләр. Нәинки онун васитәсијлә залым режим өз зүлмләринә дини дон ҝејиндирсин. Белә олан һалда – зүлмә ортаг олаҹағы һалда – бир ләһзә белә залым режимдә тәмсил едилмәк дүзҝүн дејил.

Һәр бир һалда унутмамалы олдуғумуз бир һәгигәт вардыр: Имамларын (ә) мөвлуд ҝүнләрини гејд етдијимиз кими онларын шәһадәт ҝүнләрини дә гејд едирик. Онлары шәһид едәнләр исә ләнәтлик залым һакимләр олуб. Она ҝөрә шәһид едибләр ки, әзиз имамлар (ә) һәмишә һаггы ифша, зүлмү мәһкум едибләр.
517 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...