Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Темус 2021

Иран дағыла-дағыла јохса дағыда-дағыда ҝедир?

Әбүлфәс Әлијеви вә Сәддамы хатырладан сәбәб

Ирандан сөз дүшәндә бир дә јада Әбүлфәс Әлијев вә Сәддам дүшүр. Даһа дәгиг десәк, Әбүлфәс Әлијевин тојларын бириндә чыхыш едәркән ишләтдији бир ҹүмлә: Иран дағылаҹағ. Дәгиг јадымызда галмаса да – сосиал шәбәкәләрин “бәзәји” олан - һәмин чыхышда дејир ки, Иран дағылаҹаг. Мән дејирдим ки, о режим галмајаҹаг, галмаға габил дејил. Ја хариҹдән, ја да дахилдән дағылаҹаг. Тәгриби статын сону.

Елчибәј бу ҹүмләни ән чох десә-десә 20 ил бундан габаг дејиб. Чүнки 2000-ҹи илдә о, артыг вәфат етмишди.

Иран һәр дәфә инкишаф етдикҹә, АБШ, Авропа кими һеҝемон гүдрәтләрин гаршысында әјилмәдикҹә, дүнјада террорун көкүнү кәсдикҹә, диҝәр мүсәлман өлкәләринә јардым етдикҹә јада дүшән инсанлардан биридир Елчибәј. Чүнки о, Иранын дағылмасыны арзу едән, ачыг-ашкар чыхышларында вурғулајан танынмыш шәхсләр вә сијасиләрдән биридир. Тәбии ки, илк, ја да сон шәхс дејилди. Ондан әввәл дә, ондан сонра да буну арзу едән, реаллашдырмаға чалышан инсанлар олуб. Елә бу ҝүнүн өзүндә белә һәр дәфә АБШ, сионист башчылары буну тез-тез дилә ҝәтирирләр.

Амма, Әбүлфәс Әлијев дә дахил олмагла бир чох инсан бу мөвзуда мәшһурдур. Бунлардан бири дә Ираг диктатору мәлун Сәддамдыр. Сәддам Иранда Ислам Ингилабы гәләб чаланда һакимијјәтә ҝәлмишди. Јәни, 1979-ҹу илдә. Дүз бир ил сонра АБШ-ын “тыркасына” ҝедәрәк Ирана һүҹум етди. Дејирди ки, бир мүддәт сонра Теһрандан мүсаһибә верәҹәјәм. Амма, даһа сонралар иш елә ҝәтирди ки, 2003-ҹү илдә машалығыны бир вахтлар јеринә јетирдији АБШ вә Бөјүк Британијанын рәһбәрлик етдији чохмилләтли коалисија гошунлары сајәсиндә Ираг ишғал едилди вә Сәддам өлүм һөкмүнә мәһкум едиләрәк 3 ил сонра Ираг мәһкәмәси тәрәфиндән едам едилди.

“Иран дағылаҹаг” дејә-дејә дүнјадан ҝедән Елчибәјин исә јәгин ки, гыса да олса сијаси фәалијјәти һамыја бәллидир. Балаҹа Азәрбајҹанда јашајан 8-9 милјон сојдашындан даһа чох Иранда јашајан 30-35 милјон азәрбајҹанлынын дәрдини “чәкән”, Азәрбајҹана нә олурса олсун тәки Түркијәјә һеч нә олмасын принсипи илә јашајан бу инсан Ҝәнҹәдән гошунларын Бакыја – ону девирмәк үчүн ҝәлмәси хәбәрини алынҹа ҝеҹә вахты пајтахты тәрк едиб Начывандакы кәндинә - Кәләкијә ҝедир вә Азәрбајҹаны залым режимин ајағына атыр.

Нијә Елчибәј вә Сәддам даһа чох јада дүшүр? Ахы, мәсәлән, АБШ-дан, сионист Исраилдән даһа чох Иран дүшмәни кими јаддашларда галан башга бир ад јохдур! Она ҝөрә ки, әввәл Сәддамы әрәбләрин лидери кими фарслары (Ираны) мәһв етмәк үчүн орталыға атмышдылар. Мәгсәд бу иди ки, Исламы фарслардан алыб әрәбләрә гајтарсынлар. Әрәблә әҹәми бу ҹүр үз-үз гојдулар. Тәбии ки, АБШ машалығыны јеринә јетирән Сәддам үчүн дин, Ислам һеч бир дәјәрә саһиб дејилди. Зәманәсинин Јәзиди олан бу шәхс бир нөмрәли дин дүшмәнләриндән иди.

Елчибәј она ҝөрә даһа сонра өнә чәкилди ки, һәрб јолу илә (Сәддам васитәсијлә) дағыда билмәдикләри Ираны – ҝүман етдиләр ки, бәлкә түркчүлүк мәсәләсини ортаја атараг дағыда билдиләр. Ахы, орада 35-40 милјон “Елчибәј тәрәфдары” вар! Әбүлфәс Әлијев исә АБШ үчүн икитәрәфли сәрфәли фигур иди. Биринҹиси она ҝөрә ки, Совет Русијасы әлејһинә, Азәрбајҹанда мүстәгиллик истјән бир халг үчүн онун лидерлији алтында халг һәрәкатлары башлатмаг лазым иди. Халг азадлыг тәләб етди, совет бојундуруғундан чыхмағы арзулады. Бундан суи истифадә едәнләр дә бу халгын азадлыг һәрәкатына рәһбәр кими Әбүлфәс Әлијеви сечмишди. Икинҹиси исә јенә АБШ-ын дүшмәни олан Ираны ичдән гызышдырмаг лазым иди. Дүшүнүрүләр ки, Ирагла мүһарибәдә мәғлуб олмајан Иран Елчибәјин түркчүлүк шүарлары илә мәһв олуб арадан ҝедәҹәк. Амма, икиси дә - Сәддам да, Елчибәј дә ҝетди. Үстәлик АБШ президентләри дә Ирана һүрә-һүрә бир –биринин ардынҹа рәдд олуб ҝедирләр. Иран Ислам Ингилабы исә Аллаһ изн вердикдә дајанаҹаг.

Сәддам вә Елчибәј бу ҝүн дә онлар кими дүшүнән инсанлар, шовинистләр, пантүркләр үчүн чох ҝөзәл нүмунәдирләр. Әсас одур ки, ибрәт алан олсун. Дағыла-дағыла јох, дағыда-дағыда ҝедән Иран һәр дәфә ҝүҹләндикҹә дүшмәнләр бу һәгигәтлә артыг барышмалыдыр.
901 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...