Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Темус 2021

Өзүнү ефирдә инсан сајмајанлар вә Һәзрәт Ајәтуллаһ Сафинин бир ҹүмләси

Әввәлҹә әзиз вә дәјәрли тәглид мәрҹәси олан Ајәтуллаһ Сафи Ҝүлпајаганинин Әфганистандакы зүлмләрлә бағлы дүнја иҹтимаијјәтинә сәсләндији чағырышдан анҹаг вә анҹаг бир ҹүмлә гејд едәк. Аға бујурур: “Ола биләрми ки, бир груп өзүнү инсан адландырсын, лакин өз һәмнөвүнә гаршы бүтүн бу ҹинајәтләрә мүртәкиб олсун?” Бу ҹүмләни јадынызда сахлајын бу ҹүмләјә дөнүш едәҹәјик.

Бу јахынларда бир верилишлә гаршылашдыг. Верилиш нечә ил өнҹәјә аид олса да верилишдәки бир фрагмент, даһа доғрусу ики шәхс арасындакы диологун мәзмуну демәк олар ки, белә ҝетсә һәлә бундан 30 ил сонра үчүн дә өз актуаллығыны итирмәјәҹәк. Нечә вахтдыр бу һагда јазмаг истәјирдик. Амма, гејд етдијимиз кими 30 ил мүддәтиндә дә јаза биләрик фикријлә нәдәнсә јазы јубанырды. Диҝәлки бу јахынларда дүшүндүк ки, бу тенденсија нә гәдәр ки, өз актуаллығыны итирмәјиб јазыб әзиз халгымыза билдирәк. Бирдән әзиз халгымыз мөҹүзә ҝерчәкләшдирәр, вәзијјәти дәјишәр вә јазы дүнјаја ҝәлмәмиш (јазылмамыш) дүнјадан накам ҝедәр.

Демәли, јени чыхан (әлбәттә, һәмин верилишә ҝөрә тәзә иди) вә өзүнү шаир һесаб едән ҝәнҹлә ефирдә сөз ҝүлшдирән јашлы танынмышлардан (икиси дә кишидир) бири һәмин шаирә дејир ки, нијә бајағы, мәнасыз шеирләр јазырсыз? Ҝәнҹ шаир дә анд-аман едир ки, валлаһ, бу ҝүнүн ҝәнҹләри бунлара гулаг асыр, биз дә јазырыг. Јаздыглары да гагаш-магаш, бомба оғлан, ҹавансан кеф елә, беш ҝүнлүк дүнјадыр маһијјәтиндә ҹызма-гаралардыр. Амма, ҝәнҹин дедији там доғрудур. Чүнки адамлар пул газанырлар, ҹамаат, даһа чох да ҝәнҹ оғлан вә гызлар нәјә гулаг асыр, даһа доғрусу неҹә јашајырса бунлар да онлардан јазырлар. Јохса, әҝәр, бир милләт шәһадәт арзусујла балаларыны бөјүтсә, Аллаһа сәмими гәлбдән бағланса һәмин халгын, һәмин ҝәнҹләрин олдуғу ҹәмијјәтдә јухарыда гејд етдијимиз мәзмунда шеирләр охунулар, гулаг асылармы? Тәбии ки, јох.

Ишин мараглы тәрәфи одур ки, дава-далаш салан јашлы киши ҝәнҹә дејир ки, нијә башга һагсызлыглардан јазмырсыныз? Мәгсәди ҝөрүнүр ки, сијаси һагсызлыглардыр. Јәни, һакимијјәт тәрәфиндән мејдана чыхан һагсызлыглар. (Һәрчәнд ки, ҝәнҹләрин бу ҹүр пис ҝүнә галмасында да һакимијјәтин тәгсири бөјүкдүр) Ҝәнҹ дә гајыдыб дејир ки, мән о ҹүр шејләрдән јазсајдым, бу ҝүн бурда (ефирдә вә ја азадлыгда) олмаздым.

Бәли, екран ҝүзҝүдүр. Хагын нә вәзијјәтдә олдуғуну ҝөстәрир. Инди дејәрсиз ки, әши, бу јени бир шеј дејил ки! Доғрудур, амма, демәк истәдијимиз будур ки, һәмин јашлы танынмыш експерт үнваныјла орада отуран шәхс дә һаггы дејән адам зад дејил. Әксинә, шоу-бизнесин габаға ҝетмәсиндә рол ојнајан адамлардан биридир. Амма, ҝөрүн вәзијјәт нә гәдәр аҹынаҹаглыдыр ки, адамлар ефирә чыхырлар, бир дәфә инсанлыг ҝөстәриб халгын дәрд-сәриндән, һагсызлыглардан јазмырлар. Һалбуки гоншу Түркијәдә мәсәлән белә дејил. Бир балаҹа диггәт етсәниз ҝөрәрсиниз ки, нә гәдәр танынмыш мүғәнни, актјор, сәнәтчи мүхалифәтчидир. Һәм пешә фәалијјәти илә мәшғул олур, һәм дә инсандыр. Инсандыр, она ҝөрә ки, өлкәдә баш верән һадисәләрә мүнасибәт билдирмәкдән чәкинмирләр. Дүздүр, демократијаја галанда да биз һәлә бундан сонра 50 ил чалышмалыјыг ки, Түркијәјә чата биләк. Амма, инсанлыг һәр кәс тәрәфиндән ортаја гојулмалыдыр. Бизим ефирә чыхан бу ҹүр адамларымыз исә санки дејирләр ки, биз мүғәннијик, шаирик, актјоруг, мусигичијик, шоучујуг, биз инсан дејилик. Биз нијә инсанијјәт нүмајиш етдириб өзүмүзү зибилә салаг. Ҝүл кими чыхыб ефирдә пулумузу газаныр, реклам олуруг.

Ејнијлә Һәзрәт Ајәтуллаһ Лүтфүллаһ Сафи ағанн бујурдуғу кимидир. Стат: Ола биләрми ки, бир груп өзүнү инсан адландырсын, лакин өз һәмнөвүнә гаршы бүтүн бу ҹинајәтләрә мүртәкиб олсун? Бәли, нә гәдәр ки, биз ефир мәканында вә саир иҹтимаи фикир формалашдыра биләҹәјимиз јерләрдә инсанијјәт нүмајиш етдирмәјәҹәјик бир о гәдәр залымларын зүлмүнә шәрик оаҹағыг.
429 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...