Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Темус 2021

Азәрбајҹанын Ҹуббулу һоҹасы Елшад Мири вә гурбанлыг гојун

Түркијәнин Ҹүббәли һоҹасы кими Азәрбајҹанын Ҹуббулу һоҹасы Елшад Мирини дә Иран ады ҝәләндә санки гашынма тутур. Түрк гардашларымыз демишкән адам чылдырыр, дәлијә дөнүр.

Хүсусилә өтән илләрин Гурбан бајрамларынын бириндә көк гојун кими пијләнмиш бәдәнини салладыб чәмәнликдә отуруб Иранын әлејһинә данышырды. Бу ил дә Гурбан бајрамы ҝүнләриндә ҹамаат хошһал олдуғу һалда Елшад Мири дејәсән сәһәр тездән үзүнү јумамыш сосиал шәбәкәләрдә ҝөрүб ки, ГМИ сәдри Аллаһшүкүр Пашазадә Ирандан, Гарабағдан вә Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеидән данышыб. Дејиб ки, Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеинин Гарабағла бағлы бујурдуғу фәтва гәләбәнин ҹарчысы олуб вә биз Гарабағы ишғалдан азад етмишик. Санки “спичка вурулмуш” сионист нөкәри олан бәзи медиа мәнсублари кими әслиндә илаһијјатчы јох, журналист олан Елшад да ҝөзләринә инанмајыб. Ҝедиб үзүнү-ҝөзүнү јудугдан, гулагларыны тәмизләдикдән сонра бир даһа гулаг асыб вә ҝөрүб ки, доғрудан да дүз ешидиб.

Һәр Гурбан бајрамында тез-тез шулуг салан Елшад Миринин сәрсәмләмәләрини ешидәндә адам дүшүнүр ки, нијә ҝөрә һәр ил Гурбан бајрамында јазыг гојунларын әвәзинә бир дәфә Елшад Мирини кәсмирләр? Бу тәһгир дејил. Чүнки әҝәр, доғрудан да о, илаһијјатчыдырса, әрәб дилини билирсә билир ки, әрәб дилчилијиндә Бәлағәт елми дејилән бир елм вар. Бу елмин бәһсләриндән бири дә тәшбиһдир. Мәсәлән, Елшад Миринин фәзиләтләрини һеч вахт ешитмәк истәмәдији, һаггында сөз дүшәндә гулагларыны бармаглары илә тыхадығы Имам Әли (ә) шир кимидир дејилирсә, бурада тәшбиһ едилир, јәни, Имам Әли (ә) ширә охшадылыр. Нијә? Чүнки арада бәнзәрлик вар. Бу бәнзәрлик дә вәҹһи шәбәһдир. Јәни, шүҹаәт. Јәни, Имам Әли (ә) шүҹаәтли олдуғу, һеч кимдән горхмадығы, дүшмәнләри ҹәһәннәмлик етдији үчүн ону ширә бәнзәдирләр. Биз дә Елшад Мирини тәһгир етмирик, садәҹә тәшбиһ едиб ону гојуна бәнзәдирик. Арада вәҹһи шәбәһ (ортаг нөгтә) дә Елшад Мири вә гојунда олан гојунлугдур.
İнди исә Елшад Миринин гојун олмасына даир фикирләримизи – бүтүн гојунлардан үзүрхаһлыг едәрәк -әсасландыраг. Елшад Мирини гојунлуғу да бурдан башлајыр. Демәли, ГМИ сәдри фәтвадан данышыр, дејир ки, бу фәтва бизи гәләбәјә апарды. Ҹуббулу һоҹаса өзүнү лезвалајыр, һәјасыз арвадлар кими сәсини башына атыб дејир ки, бәс бизим өвладларымызын ганы, нә билим Исраилин ракетләри, о, бу – бүтүн бунлар неҹә олду? Адам о гәдәр гојундур ки, анламыр ки, фәтва вермәк ајры шејдир, ҝедиб ган вермәк, силаһ-сурсат алмаг башга бир шејдир. ГМИ сәдри демир ки, иранлылар ҝедиб орда вурушуб вә сән дә сәсини башына атыб дејәсән ки, јохе бизим өз оғулларымыз вурушуб орда. ГМИ сәдри дејир ки, Иранын Али Дини Лидери Гарабағы һаггында фәтва вериб. Бу ики шејин (фәтва вә Гарабағда ҹан вермәк, техника алмаг) арасында зиддијјәт јохдур. Санки бир шаҝирд дејир ки, Аллаһ мүәллимәмдән разы олсун, бизә елм өјрәдиб, јазмаг-охумаг өјрәдиб, Елшад Мири дә шүвәнлик едиб дејир ки, бәс ата-ананын сәнин үчүн чанта, китаб-гәләм алмасы, әлиндән тутуб мәктәбә апармасы неҹә олсун? Бурда парадокс јохдур ки. Силаһ-сурсат да алыныб, оғулларымыз да шәһид олуб, фәтва да верилирб. Сән нејләмисән ај Ҹуббулу? Буна ҝөрә дә дүшүнүрүк ки, там олараг Елшад Мирини гојуна бәнзәтмәјә һаггымыз вардыр.
447 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...