Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Темус 2021

Сонра да дејирләр ки, ГМИ сәдри дини тәблиғ етмир. Адам намаз гылдырмајанда...

Шуша мәсҹидинә сәфәр едән илаһијјатчыларын сәфәри илә бағлы јәгин ки, мәлуматыныз вар. Елә - белә олсајды бәлкә дә мәлуматыныз олмајаҹагды. Амма, ора сәфәр едәнләрдән биринин дә Иранын Али Дини Лидеринин Азәрбајҹандакы нүмајәндәси олдуғу үчүн јәгин ки хәбәриниз вар. Даһа дәгиг десәк орада ҹамаат намазына имамлығы һәмин нүмајәндә -Сејјид Әлиәкбәр Оҹагнежад өз үзәринә ҝөтүрдүјү үчүн аләм бир-биринә дәјиб.

Сонра да дејирләр ки, ГМИ сәдри дини тәблиғ етмир. Адам намаз гылдырмајанда, ҹамаат намазына имамлыг етмәси үчүн Оҹагнежад ағаны дәвәт едәндә белә, һеч мөһүр нәдир билмәјән, намаздан һеч нә ганмајан, гарныны бир өмүр шејтан нәҹиси (араг) илә долдуран, Кәбә әвәзинә Исраили гиблә һесаб едән һамы башлајыб донгулданмаға ки, бәс нијә белә олду. Һәтта, ичләриндә адамлар олуб ки, дуруб намазын нә олдуғуну өјрәнмәјә чалышыблар ки, ҝөрәк бу нәмәнәдир ки, бу ишдә иранлы габаға кечиб?

Биз дә дәфәләрлә јазыб билдирмишик ки, ГМИ өзүнү, бүтүн өмрүнү – башда ГМИ сәдри олмагла – динә һәср еләсин. Чүнки онларда потенсиал вар. Ҝөрмүрсүнүз ки, намаз гылдырмајанда һамы намаздан данышыр, ҝөр инди ГМИ сәдри намаз гылдырсајды нә баш верәрди?

Бир јандан да ГМИ сәдринин ҝөрүнүр әлинин дузу, ајағынын бәрәкәти јохдур. Мәсҹиддә намаз гылдырмајыб хүтбә охумајанда дејирләр ки, дин тәблиғ еләмир. Мәсҹидә ҝәлиб тәвазөкарлыг едиб Пејғәмбәр (с) баласыны габаға верәндә дә башлајырлар данышмаға. Дејән ҝәрәк ки, сизә нә вар ахы? Сионистләрдән јенә әмр алмысыныз?

Сионист нөкыәри “Ахар” сајты јазыр ки, “сосиал шәбәкә истифадәчиләри намаз гылынан заман фотода Оҹагнежадын Гафгаз Мүсәлманлары Идарәсинин сәдри шејхүлислам Аллаһшүкүр Пашазадә вә диҝәр шәхсләрдән өндә дајанмасына етираз едибләр.” Ај сионист нөкәри, сосиал шәбәкә истифадәчиләри мәрһум Һаҹы Гасимин фотоларыны профилләрә гојанда да бу мәсәләни ишыгландырардын да.

“Јени сабаһ” гәзети, Фәтуллаһын өлкәмиздәки аҝенти Елшад Мири, “Бизим јол” гәзети, она мүсаһибә верән Анар Әсәдли вә башга сионист нөкәрләри дә башлајыблар донгулданмаға.

Сонда диндән ганмајан бу ганмазлара истәрдик ки, ишин дини тәрәфини дә дејәк. Һәмин ҹамаат намазында ҹәмиси ики нәфәр дини либасда (әммамә, әба-гәба) олан шәхс вар иди. Бири ГМИ сәдри, диҝәр Сејјид Әлиәкбәр Оҹагнежад аға. Әммамәлинин (дини либаслы) шәхсин диҝәрләринә намаз гылдырмасы шәриәтдә төвсијә едилиб. Әммамәлиләр арасында да гара әммамәли шәхс сејјид-Пејғәмбәр (с) өвлады олдуғу үчүн даһа јахшы олар ки, о габаға верилсин. Дин сизин сионист сәфирлијиндән алдығыныз әмрләр дејил, илаһи, сәмави вәһјдир. Јахшы олар ки, бүтүн ҝүнү сионизмә хидмәт етдијиниз һалда бир дәфә дә ачыб дини китаблар охујун!
422 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...